Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei (Practica judiciara)

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei (Practica judiciara)
-10%
Preț: 35,10 lei
39,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Lucrarea prezinta o selectie relevanta a deciziilor pronuntate in perioada 2008-2012 de instantele judecatoresti– in principal curti de apel– in solutionarea recursurilor, dar si a altor cereri in materia procedurii insolventei. Spetele au fost sistematizate pe structura Legii nr. 85/2006, al carei text este prezentat in forma premergatoare intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, in concordanta cu jurisprudenta expusa.

Spre a face trecerea la noua reglementare aplicabila incepand cu data de 15 februarie 2013, in note de subsol au fost redate modificarile aduse Legii procedurii insolventei prin Legea nr. 76/2012 si, de asemenea, au fost indicate articolele din noul Cod de procedura civila, respectiv din noul Cod civil corespunzatoare vechilor texte mentionate in legislatia relevanta si in rezumatele spetelor.


Cuprins
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei_______________1
Capitolul I. Dispozitii generale_ ____________________________3
Art. 1. [Domeniul de aplicare] _ ________________________3
1. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Persoane
supuse procedurii insolventei. Producator agricol______4
2. Debitor supus procedurii insolventei. Asociatii si fundatii
care desfasoara si activitati economice______________7
3. Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea
raspunderii_ __________________________________11
Art. 2. [Scopul legii] _________________________________13
Art. 3. [Definirea unor termeni sau expresii] _ ___________13
4. Deschiderea procedurii insolventei. Inserarea in factura
fiscala a mentiunii privind plata penalitatilor. Lipsa
acordului de vointa privind clauza penala_ __________20
5. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor.
Creanta garantata. Inscrierea sechestrului asigurator in
cartea funciara, potrivit art. 129 alin. (8) C. proc. fisc._22
6. Contestatie la tabelul de creante. Creanta bugetara____23
7. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Caracterul
cert al creantei. Cheltuielile de repunere in functie a
utilajelor dupa recuperarea de la debitor. Invocarea unor
defectiuni tehnice______________________________25
Art. 4. [Cheltuielile aferente procedurii insolventei] ______28
8. Cerere formulata de administratorul judiciar provizoriu
pentru aprobarea platii onorariului fix, pentru perioada in care
a desfasurat aceasta activitate, din fondurile debitoarei_29
9. Conditiile utilizarii fondului de lichidare prevazut de lege.
Obligarea unui creditor la avansarea sumelor necesare
desfasurarii procedurii insolventei_________________34
Capitolul II. Participantii la procedura insolventei____________36
Art. 5. [Organele care aplica procedura] _______________36
10. Suspendarea solutionarii unui dosar de faliment.
Inadmisibilitate________________________________36
Sectiunea 1. Instantele judecatoresti______________________40
Art. 6. [Competenta materiala si teritoriala] _ ___________40
Art. 7. [Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura] _ 41
VIII Legea privind procedura insolventei
11. Declaratie de creanta. Termen de depunere. Notificare
prin Buletinul procedurilor de insolventa____________42
Art. 8. [Recursul] ___________________________________46
12. Admiterea cererii de stramutare a unei cauze ulterior
solutionarii de catre instanta de fond. Competenta
materiala a instantei superioare celei de la care s‑a dispus
stramutarea cauzei sa solutioneze cererea de recurs___47
13. Hotarare de intrare in faliment. Conditii pentru
suspendarea
executarii__________________________49
14. Recurs impotriva sentintei de deschidere a procedurii
insolventei. Administrator condamnat pentru savarsirea
infractiunii de inselaciune. Lipsa calitatii de reprezentant
al debitorului__________________________________53
Sectiunea a 2‑a. Judecatorul‑sindic_ _____________________55
Art. 9. [Repartizarea cauzelor] _______________________55
Art. 10. Abrogat_____________________________________55
Art. 11. [Atributiile judecatorului‑sindic] _______________55
15. Aspecte legate de desemnarea in calitate de administrator
judiciar provizoriu al debitoarei. Obligativitate_______57
16. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar.
Stabilirea remuneratiei__________________________59
17. Reorganizare judiciara. Creante nascute in timpul procedurii
fata de debitoare. Competenta de solutionare a actiunii_60
18. Verificarea declaratiilor de creanta. Atributiile
lichidatorului
judiciar. Atributiile judecatorului‑sindic_ 62
19. Constatarea nulitatii absolute a unui act juridic incheiat
de debitoare. Competenta judecatorului‑sindic. Conditiile
autoritatii de lucru judecat_ ______________________64
Art. 12. [Hotararile judecatorului‑sindic] _______________69
20. Recurs impotriva hotararii de inchidere a procedurii
insolventei. Inadmisibilitate sau lipsa de interes in urma
stingerii creantei creditorului recurent______________69
Sectiunea a 3‑a. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor_70
Art. 13. [Convocarea adunarii generale a creditorilor] ____70
21. Procedura insolventei. Convocarea adunarii creditorilor.
Conditii______________________________________71
Art. 14. [Ordinea de zi a sedintelor creditorilor, votarea si
deliberarea] _ ______________________________________73
22. Hotararea adunarii creditorilor. Nelegalitate. Calitate
procesuala activa______________________________74
23. Contestatie impotriva hotararii adunarii generale a
creditorilor. Calitate procesuala activa______________77
Cuprins IX
Art. 15. [Cvorumul si majorarea in adunarea generala a
creditorilor]________________________________________80
Art. 16. [Desemnarea comitetului creditorilor] _ _________80
24. Comitetul creditorilor. Lipsa efectului suspensiv de drept al
unei contestatii formulate impotriva tabelului definitiv
al creantelor_ _________________________________81
25. Desemnarea comitetului creditorilor. Conditiile de
desemnare a comitetului provizoriu________________83
Art. 17. [Atributiile si actele comitetului creditorilor] _____85
Sectiunea a 4‑a. Administratorul special_ _________________86
Art. 18. [Administratorul special] _____________________86
26. Contestatie in anulare. Cerere formulata de
administratorul special. Lipsa calitatii de reprezentant
a administratorului special_______________________87
Sectiunea a 5‑a. Administratorul judiciar__________________88
Art. 19. [Administratorul judiciar] ____________________88
27. Desemnare lichidator judiciar de catre creditorul majoritar.
Distinctie fata de cererea de inlocuire a lichidatorului
judiciar______________________________________89
28. Desemnare lichidator definitiv. Conditii____________91
29. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotararea
creditorului majoritar. Inexistenta unui termen de
exercitare a acestui drept_ _______________________94
30. Desemnarea lichidatorului judiciar de catre creditorul
majoritar. Interdictia pentru judecatorul‑sindic
de a verifica oportunitatea deciziei_________________97
31. Desemnarea lichidatorului judiciar prin hotararea
adunarii creditorilor. Cvorum. Schimbarea componentei
comitetului creditorilor_________________________101
Art. 20. [Atributiile administratorului judiciar] ________107
32. Atributia administratorului judiciar de supraveghere a
activitatii curente in perioada de observatie.
Inadmisibilitatea suspendarii acestei atributii_______108
Art. 21. [Raportul administratorului si contestarea
masurilor luate de catre administrator] _ ______________111
33. Insolventa. Administrator judiciar. Contestatie impotriva
actelor administratorului judiciar. Competenta_ _____111
Art. 22. [Sanctiunile aplicabile administratorului judiciar]113
34. Inlocuirea administratorului judiciar, S. P. R. L., ca urmare a
suspendarii temporare a calitatii de practician in
insolventa pentru asociatului coordonator__________114
35. Antrenarea raspunderii practicianului in insolventa.
Conditii. Calitate procesuala pasiva_______________116
X Legea privind procedura insolventei
Art. 23. [Auxiliarii administratorului judiciar] _ ________118
Sectiunea a 6‑a. Lichidatorul_ _________________________118
Art. 24. [Desemnarea lichidatorului] __________________118
Art. 25. [Atributiile lichidatorului] _ __________________119
36. Contract de asociere in participatiune. Denuntarea
contractului. Lichidator judiciar. Calitate procesuala
activa______________________________________120
Capitolul III. Procedura_________________________________123
Sectiunea 1. Cererile introductive_______________________123
Art. 26. [Titularii cererilor introductive] ______________123
1. Cererea debitorului______________________________123
Art. 27. [Obligativitatea introducerii cererii] ___________123
37. Societate comerciala cu raspundere limitata. Asociat
unic
decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolventei
formulata de mostenitorii avand impreuna cota
de 1/2
parte din mostenire. Respingere__________________124
38. Deschiderea procedurii insolventei la cererea debitoarei.
Conditii_____________________________________127
Art. 28. [Actele ce trebuie sa insoteasca cererea debitorului] __ 129
39. Cererea debitorului pentru deschiderea procedurii insolventei.
Nedepunerea inscrisurilor prevazute de art. 28 alin. (1)
lit. a)‑l) din Legea nr. 85/2006. Consecinte_ ________130
40. Cerere de deschidere a procedurii insolventei unei societati
comerciale dizolvate de drept. Conditii ce trebuie indeplinite
cumulativ. Nedepunerea unor inscrisuri care sa confirme
existenta unor creante certe, lichide si exigibile. Lipsa
dovezii calitatii de debitor sau a starii de insolventa_ _132
Art. 29. [Actele ce trebuie sa insoteasca cererea in
cazurile speciale] __________________________________134
Art. 30. [Excluderi]_________________________________134
2. Cererile creditorilor______________________________134
Art. 31. [Conditiile cererilor creditorilor] ______________134
41. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Factura
emisa de un tert pentru repararea bunului recuperat ca
urmare a desfiintarii unui contract de leasing. Lipsa
caracterului cert al creantei______________________135
42. Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Plati facute de
terte persoane in contul debitoarei. Creanta contestata_138
43. Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului.
Cai de atac. Inadmisibilitatea revocarii_ ___________140
44. Deschiderea procedurii. Conventie de reesalonare a
datoriei. Consecinte_ __________________________141
Cuprins XI
45. Cerere de deschidere a procedurii insolventei.
Existenta unei cereri de concordat preventiv neomologat.
Consecinte_ _________________________________143
46. Cereri conexe de deschidere a procedurii insolventei.
Valoare‑prag. Insumarea creantelor tuturor creditorilor.
Creante bugetare. Limitele controlului judecatoresc__146
Sectiunea a 2‑a. Deschiderea procedurii si efectele deschiderii
procedurii__________________________________________149
Art. 32. [Deschiderea procedurii la cererea debitorului si
opozitiile creditorilor] ______________________________149
47. Opozitia creditorului impotriva deschiderii procedurii
insolventei la cererea debitorului. Continut_________150
Art. 33. [Rezolvarea cererii creditorilor si contestatia
debitorului] ______________________________________151
48. Cerere de deschidere a procedurii insolventei introdusa
de creditor. Termenul de formulare a contestatiei____152
49. Recurs impotriva incheierii de stabilire a cautiunii
potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.
Inadmisibilitate_______________________________155
Art. 34. [Desemnarea administratorului judiciar si a
lichidatorului]_____________________________________156
Art. 35. [Depunerea actelor si informatiilor de catre
debitor] __________________________________________156
Art. 36. [Suspendarea actiunilor judiciare si extrajudiciare] _ _ 156
50. Acte de executare silita individuala realizate ulterior
deschiderii procedurii. Consecinte________________156
Art. 37. [Comunicarea sentintei de deschidere] _________159
Art. 38. [Situatia unor contracte in perioada de observatie
si in reorganizare] _________________________________159
Art. 39. [Regimul creantelor garantate cu garantii reale] _159
51. Ridicarea suspendarii urmaririlor silite individuale.
Conditii_____________________________________160
Art. 40. [Suspendarea prescriptiei actiunilor] _ _________163
Art. 41. [Suspendarea curgerii dobanzilor, majorarilor si
penalitatilor]______________________________________163
52. Calcularea de accesorii fiscale dupa data deschiderii
procedurii de reorganizare judiciara a unei societati
comerciale. Nelegalitate________________________163
Art. 42. Abrogat._ __________________________________165
Art. 43. [Situatia juridica a actiunilor tranzactionate
in temeiul Legii nr. 297/2004] ________________________165
XII Legea privind procedura insolventei
Art. 44. [Furnizarea de catre debitor a informatiilor
solicitate] ________________________________________165
Art. 45. [Mentiunea starii de insolventa pe actele
debitorului] ______________________________________165
Art. 46. [Regimul actelor juridice incheiate ulterior
deschiderii procedurii] _ ____________________________166
53. Plati facute dupa deschiderea procedurii insolventei.
Restituirea datoriilor catre administratorul statutar.
Nulitate_____________________________________166
54. Cerere pentru anularea unor plati efectuate dupa data
deschiderii procedurii insolventei. Necesitatea ca titularul
cererii sa dovedeasca calitatea de persoana interesata.
Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele
platite ______________________________________168
Art. 47. [Ridicarea dreptului de administrare a
debitorului] ______________________________________171
55. Debitoare aflata in perioada de supraveghere. Ridicarea
bunurilor de catre administratorul judiciar.
Nelegalitate_____________________________________
172
Art. 48. [Comunicarea ridicarii dreptului de administrare
a debitorului] _____________________________________173
56. Incident de plata. Deschiderea procedurii insolventei.
Efecte asupra obligatiei de inscriere a incidentului.
Concurs intre legile speciale_____________________173
Art. 49. [Activitatea (situatia) debitorului in perioada
de observatie] _____________________________________175
Art. 50. Abrogat._ __________________________________175
Art. 51. [Contractele financiare, compensarile si
instrumentele financiare derivate] ____________________176
Art. 52. [Compensatia legala a creantelor]___________176
57. Folosirea de catre debitoare, fara drept, a unui bun imobil
dupa deschiderea procedurii. Creanta nascuta dupa
deschiderea procedurii. Stabilirea existentei si intinderii
creantei de catre judecatorul‑sindic. Compensare_ ___177
Art. 53. [Regimul bunurilor instrainate in procedura
insolventei de administrator judiciar sau de lichidator] __178
Art. 54. [Primul raport al administratorului judiciar] _ __179
Art. 55. [Reconstituirea documentelor debitorului] ______179
Art. 56. [Administrarea dovezilor pentru efectuarea
actelor de procedura] _ _____________________________180
Art. 57. [Comunicarea actelor de procedura cand
debitorul nu mai desfasoara activitate] ________________180
Cuprins XIII
Art. 58. [Solicitarea relatiilor referitoare la starea
debitorului] ______________________________________180
Art. 59. [Raportul administratorului judiciar in
procedura simplificata] _____________________________180
58. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale.
Stabilirea cauzelor insolventei prin raportul prevazut de
art. 59 alin. (1). Necontestarea raportului. Consecinte_181
Art. 60. [Aprobarea propunerii de intrare in faliment
a debitoarei] ______________________________________183
Sectiunea a 3‑a. Primele masuri________________________184
Art. 61. [Notificarea deschiderii procedurii] ____________184
59. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor.
Termen. Publicarea notificarii in Buletinul procedurilor
de insolventa dupa expirarea termenului de formulare a
contestatiei. Notificarea prin scrisoare recomandata_ _184
Art. 62. [Mentiunile obligatorii ale notificarii] __________187
60. Termenul de formulare a declaratiei de creanta. Cerere
de repunere in termen. Cerere de majorare a termenului
de depunere a declaratiei de creanta. Distinctii_ _____187
Art. 63. [Situatia bunurilor supuse transcriptiei,
inscriptiei sau inregistrarii] _ ________________________190
Art. 64. [Admiterea creantelor] ______________________190
61. Contestatie la tabelul de creante. Creanta nescadenta.
Consecinte_ _________________________________191
62. Procedura insolventei. Necesitatea formularii unei
declaratii de creanta de catre creditorul care a solicitat
deschiderea procedurii. Interpretare excesiv formalista193
63. Termenul de formulare a declaratiei de creanta. Cerere
de repunere in termen__________________________196
64. Creanta scadenta dupa deschiderea procedurii insolventei.
Gresita inscriere in tabelul preliminar al creantelor______
198
65. Contestatie la tabelul preliminar. Cererea creditorului
de a fi inscris in tabelul preliminar cu o creanta afectata
de o conditie_________________________________199
Art. 65. [Cuprinsul cererii de admitere a creantelor] _ ___201
Art. 66. [Verificarea creantelor]_ _____________________201
Art. 67. [Procedura de verificare a creantelor]_ ______201
66. Declaratie de creanta. Obligatia lichidatorului judiciar
de a stabili existenta si intinderea creantei__________202
Art. 68. [Inscrierea creantelor chirografare nescadente] __205
Art. 69. [Creantele in valuta si cele neexprimate intr‑o
valoare monetara] _________________________________205
XIV Legea privind procedura insolventei
Art. 70. [Creantele cu mai multi debitori in insolventa] _ _205
67. Contestatie la tabelul de creante. Creanta cu mai multi
debitori in insolventa. Consecinte_ _______________205
Art. 71. [Creantele cu mai multi codebitori si fidejusori
care nu se afla in insolventa]_________________________208
68. Neinscrierea creantei reprezentand plata partiala, efectuata
dupa deschiderea procedurii insolventei. Contestatie la
tabelul preliminar. Tabelul preliminar vizeaza creantele
existente la data deschiderii procedurii____________209
Art. 72. [Intocmirea si inregistrarea tabelului preliminar] 211
69. Contestatie la tabelul preliminar al creantelor.
Notificarea
tabelului catre creditoare______________212
70. Raportul privind cauzele si imprejurarile ajungerii
debitoarei in stare de insolventa. Termen de contestare.
Cerere de recomunicare a tabelului preliminar al creantelor.
Lipsa consecintelor cu privire la termenul de formulare a
contestatiilor la tabel__________________________214
Art. 73. [Contestarea creantelor consemnate in tabelul
preliminar] _______________________________________217
71. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor.
Cerere de interventie in interes propriu. Inadmisibilitate218
Art. 74. [Tabelul de creante definitiv] _ ________________220
Art. 75. [Contestatiile impotriva tabelului definitiv] _____220
72. Contestatia creditoarei impotriva tabelului creantelor.
Notiunea de„eroare esentiala”. Nesolicitarea dobanzii
de catre creditoarea garantata. Incidenta dispozitiilor
art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006_ ____________221
Art. 76. [Drepturile creditorilor] _____________________223
73. Actiune de repunere in termenul de a formula cerere
de
creanta. Nerespectarea de catre administratorul judiciar a
Legii nr. 85/2006_____________________________223
Sectiunea a 4‑a. Situatia unor acte juridice ale debitorului__225
Art. 77. [Scutiri de taxe de timbru] ___________________225
Art. 78. [Generalitatea masurilor privind situatia unor
acte] _____________________________________________225
Art. 79. [Anularea unor acte frauduloase] _ ____________225
74. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in
dauna creditorilor. Antecontract de vanzare‑cumparare.
Inadmisibilitate_______________________________225
75. Anulare transfer patrimonial incheiat prin debitarea
contului falitei de catre parata banca_ _____________229
Cuprins XV
76. Actiune in anularea transferurilor frauduloase.
Transferuri patrimoniale in cadrul procedurii de
executare silita. Inadmisibilitate__________________231
Art. 80. [Anularea altor acte] ________________________234
77. Actiune in anularea transferurilor frauduloase.
Contract de lease‑back. Caracterul serios al pretului__235
78. Actiune in anulare act fraudulos. Conditii de admisibilitate.
Promisiune bilaterala de vanzare‑cumparare. Pierderea
avansului platit de debitor______________________240
79. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in
dauna creditorilor. Contract de vanzare‑cumparare.
Prezumtia de frauda. Conditii____________________242
80. Actiune in anularea transferurilor frauduloase. Acte
incheiate cu intentia tuturor partilor de a frauda
drepturile
creditorilor__________________________246
81. Actiune in anularea actelor frauduloase. Constituirea
unei garantii reale in perioada suspecta____________249
82. Actiune in anularea actelor frauduloase. Restituire
imprumut catre administratorul societatii___________250
Art. 81. [Actiunea in anulare] ________________________254
83. Actiune in anularea unui transfer fraudulos. Nerespectarea
termenului limita impus de prevederile art. 81 alin. (1)
din Legea nr. 85/2006. Consecinte________________254
84. Cerere de autorizare a introducerii unei actiuni in anularea
unor acte frauduloase. Calitate procesuala activa____256
Art. 82. [Exceptii de la sanctiunea nulitatii] ____________259
Art. 83. [Efectele nulitatii asupra tertului dobanditor] ___259
85. Actiune in anularea actelor frauduloase. Instrainarea
bunurilor debitoarei catre administratorul statutar. Frauda
administratorului. Consecinte____________________260
Art. 84. [Efectele nulitatii fata de actele subsecvente] ____263
Art. 85. [Notarea cererii de anulare si unele aspecte
procesuale] _______________________________________263
Art. 86. [Regimul unor acte aflate in curs de executare] __264
Art. 87. [Bun mobil in tranzit neplatit de catre debitor] __265
Art. 88. [Acordurile master de netting]_ _______________265
Art. 89. [Debitor comisionar] ________________________265
Art. 90. [Debitor consignatar] _ ______________________265
86. Cerere de restituire a bunurilor aflate in posesia debitoarei.
Contract de vanzare‑cumparare cu clauza de rezerva de
proprietate. Dreptul de optiune al vanzatorului_ _____266
Art. 91. [Contractele de inchiriere] ___________________269
XVI Legea privind procedura insolventei
Art. 92. [Denuntarea unor contracte] _ ________________269
Art. 93. [Debitor cu participantii] _ ___________________269
Art. 931. [Executarea obligatiilor rezultate dintr‑un
antecontract de vanzare‑cumparare incheiat de debitor] _270
Sectiunea a 5‑a. Planul_______________________________270
Art. 94. [Persoanele care pot propune plan de
reorganizare] _____________________________________270
87. Declaratia de catre debitoare a intentiei de
reorganizare. Termen_ _________________________271
88. Plan de reorganizare propus de debitor. Conditii de
admisibilitate_ _______________________________272
Art. 95. [Planul de reorganizare] _____________________274
89. Modificarea planului de reorganizare. Darea in plata
a unor bunuri catre creditori. Necesitatea acordului
scris al acestora. Atributiile judecatorului‑sindic_____277
Art. 96. [Creantele furnizorilor indispensabili] _ ________281
Art. 97. [Revenirea la conditiile anterioare modificarii] __281
Art. 98. [Cerintele prealabile votarii planului] __________282
Art. 99. [Convocarea adunarii generale a creditorilor
si votarea planului] _ _______________________________282
Art. 100. [Votarea planului] _________________________282
90. Planul de reorganizare. Acceptarea de catre creditori.
Votul pe categorii de creante____________________283
Art. 101. [Confirmarea planului] _____________________285
91. Reorganizare. Plan de reorganizare. Creante verificate.
Confirmarea planului de catre judecator. Limitele
verificarii___________________________________287
92. Modificarea planului de reorganizare a debitoarei.
Hotararea adunarii creditorilor. Conditii de legalitate_ 289
Art. 102. [Efectele confirmarii planului si neconfirmarea
unui plan]________________________________________294
93. Distribuirea sumelor rezultate in urma reorganizarii
debitoarei. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 102 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006, care deroga de la prevederile art. 121
din aceeasi lege_______________________________294
Sectiunea a 6‑a. Reorganizarea_________________________296
Art. 103. [Conducerea si supravegherea activitatii
debitorului] ______________________________________296
Art. 104. [Depunerea unei cautiuni] __________________297
Art. 105. [Neconformarea la plan sau existenta pierderilor] 297
94. Nerespectarea planului de reorganizare. Intrarea
in faliment. Acordul adunarii creditorilor___________297
Cuprins XVII
Art. 106. [Rapoarte asupra situatiei financiare si a
cheltuielilor] ______________________________________299
Sectiunea a 7‑a. Falimentul___________________________299
Art. 107. [Intrarea debitorului in faliment] _ ___________299
95. Societate dizolvata conform art. 237 din Legea nr. 31/1990.
Deschiderea procedurii insolventei. Consecinte asupra
radierii debitoarei conform art. 237 alin. (8) din Legea
nr. 31/1990__________________________________301
Art. 108. [Intrarea in faliment in procedura generala] ___303
96. Creanta nescadenta, nascuta anterior deschiderii
procedurii. Refuz de inregistrare in tabelul suplimentar al
creantelor_ __________________________________304
Art. 109. [Intrarea in faliment prin procedura
simplificata] _ _____________________________________307
Art. 110. [Intrarea in faliment dupa confirmarea
planului de reorganizare]____________________________308
Art. 111. [Valabilitatea garantiilor] ___________________308
Art. 112. [Regimul unor acte sau operatiuni] ___________308
1. Masuri premergatoare lichidarii_ ___________________308
Art. 113. [Sigilarea si inventarierea bunurilor debitorului] __ 308
Art. 114. [Inventarierea]_ ___________________________309
97. Actiune in antrenarea raspunderii materiale.
Inventarierea
si preluarea bunurilor debitorului in
custodie. Lipsa activelor________________________309
Art. 115. [Actul de inventar] _________________________313
2. Efectuarea lichidarii______________________________313
Art. 116. [Efectuarea lichidarii]______________________313
98. Sistarea procedurii de vanzare a bunurilor detinute de
debitor, vanzare efectuata in cadrul procedurii generale de
insolventa si incuviintata de adunarea creditorilor, cerere
formulata pe calea procedurii ordonantei presedintiale
adresate tribunalului. Inadmisibilitate_ ____________314
99. Contestatie impotriva actelor lichidatorului judiciar.
Vanzarea la licitatie a unor bunuri ce nu apartin
debitoarei_ __________________________________317
100. Evaluarea bunurilor debitoarei. Evaluator membru
A. N. E. V. A. R. Lipsa acestei calitati la data intocmirii
raportului de evaluare__________________________319
Art. 117. [Vanzarea in bloc]__________________________321
Art. 118. [Vanzarea imobilelor]_______________________321
Art. 119. [Vanzarea valorilor mobiliare] _______________322
Art. 120. [Actul de transfer a proprietatii] _____________322
XVIII Legea privind procedura insolventei
3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii_ ______322
Art. 121. [Ordinea distribuirii sumelor in cazul
creantelor garantate]
_______________________________322
Art. 122. [Raportul asupra fondurilor] ________________323
101. Contestatie la planul de distribuire. Calculul termenului
de decadere pentru exercitarea dreptului de a ataca
planul de distribuire___________________________324
102. Ordinea efectuarii platilor in cadrul falimentului.
Posibilitatea adunarii creditorilor sau lichidatorului de a
efectua plati derogatorii de la regulile inscrise de
art. 121 si urm._______________________________326
Art. 123. [Ordinea platii creantelor] __________________329
103. Ordinea de distribuire intre creditori a fondurilor obtinute
din lichidarea bunurilor debitorului aflat in insolventa.
Creditori cu garantii reale_______________________330
104. Efectele sechestrului instituit in procesul penal
asupra urmaririi silite a bunului in cadrul procedurii
insolventei__________________________________333
Art. 124. [Regula proportionalitatii] __________________335
Art. 125. [Regula distribuirii in functie de rangul de
prioritate] ________________________________________335
105. Contestatie la planul de distribuire intre creditori.
Onorariu aprobat de adunarea creditorilor. Consecinte_ __ 335
Art. 126. [Insuficienta resurselor] _ ___________________338
106. Autorizarea executarii silite a asociatilor cu raspundere
nelimitata. Conditii____________________________338
Art. 127. [Sume provizionate] _______________________341
107. Provizionarea viitoarelor cheltuieli de procedura.
Contestatie impotriva planului de distribuire________341
Art. 128. [Pastrarea sumelor provizionate] _____________343
Art. 129. [Raportul final] _ __________________________343
108. Inchidere ca urmare a lichidarii bunurilor falitei.
Neconvocarea adunarii creditorilor si necomunicarea
raportului final. Consecinte_____________________344
109. Termenul limita pentru depunerea obiectiunilor la
raportul final_________________________________346
Art. 130. [Distribuirea finala a fondurilor] _____________348
Sectiunea a 8‑a Inchiderea procedurii___________________348
Art. 131. [Inchiderea procedurii pentru lista de fonduri] _348
110. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Inchiderea
procedurii insolventei anterior solutionarii irevocabile a
cererii. Consecinte_ ___________________________349
Cuprins XIX
Art. 132. [Inchiderea procedurii in caz de reorganizare
sau faliment] ______________________________________351
Art. 133. [Inchiderea in alte cazuri] ___________________351
111. Inchidere procedura de faliment mai inainte de a se fi
lichidat tot activul. Aplicarea gresita a dispozitiilor art. 133
din Legea nr. 85/2006__________________________352
Art. 134. [Inchiderea pentru lipsa creditorilor]__________354
Art. 135. [Notificarea sentintei de inchidere] _ __________354
Art. 136. [Descarcarea de indatoriri a organelor si a altor
participanti] ______________________________________354
Art. 137. [Descarcarea debitorului de obligatii]_ ________354
Capitolul IV. Raspunderea membrilor organelor de conducere355
Art. 138. [Raspunderea membrilor organelor de conducere
sau supraveghere ori a altor persoane] ________________355
112. Cererea de antrenare a raspunderii materiale. Decesul
paratului. Introducerea in cauza a mostenitorilor_____357
113. Actiune in antrenarea raspunderii membrilor fostelor
organe de conducerea debitoarei. Cauzele ce au determinat
starea de insolventa___________________________359
114. Intinderea prejudiciului pentru care poate fi instituita
raspunderea prevazuta de dispozitiile art. 138 din Legea
nr. 85/2006. Neincasarea unor creante detinute de
debitor______________________________________361
115. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Cesionarea
partilor sociale si pierderea calitatii de administrator.
Societate devalizata anterior datei cesionarii________364
116. Procedura insolventei. Raspunderea patrimoniala a
administratorului. Folosirea abuziva a bunurilor
societatii____________________________________370
117. Cazuri de antrenare a raspunderii. Micsorarea garantiei
acordate unui creditor. Lipsa unor bunuri instrainate
debitoarei de un tert, cu rezerva de proprietate______376
118. Antrenare raspundere. Nepredare active. Obligatia
lichidatorului de inventariere a averii debitoarei_____378
119. Antrenare raspundere patrimoniala. Predarea catre
un tert a
autovehiculului, nepermisa prin contractul de leasing_381
120. Actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale.
Administratori succesivi. Importanta momentului
aparitiei
starii de insolventa_____________________385
121. Raspunderea membrilor organelor de conducere ale
debitorului. Prezumarea netinerii contabilitatii in
XX Legea privind procedura insolventei
conformitate cu dispozitiile legale in materie in cazul
nepredarii documentelor contabile________________387
122. Antrenarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor
de conducere a debitoarei. Neurmarirea
incasarii creantelor falitei_______________________391
Art. 139. [Prescriptia actiunii] _______________________394
Art. 140. [Destinatia sumelor obtinute in urma angajarii
raspunderii persoanelor care au cauzat starea de
insolventa] _______________________________________394
Art. 141. [Posibilitatea luarii masurilor asiguratorii] _ ___395
Art. 142. [Executarea silita conform dreptului comun] ___395
123. Cerere avand ca obiect obligarea executorului judecatoresc sa
puna la dispozitia lichidatorului judiciar sumele obtinute in
urma executarii sentintei de antrenare raspundere.
Instanta competenta_ __________________________396
Capitolul V. Infractiuni si contraventii__________________400
Art. 143. [Bancruta simpla si bancruta frauduloasa]_____400
Art. 144. [Gestiunea frauduloasa] ____________________400
Art. 145. [Delapidarea] _____________________________400
Art. 146. [Inregistrarea unei creante inexistente] ________401
Art. 147. [Refuzul prezentarii unor date] ______________401
124. Infractiune prevazuta in art. 147 din Legea
nr. 85/2006. Elemente constitutive________________401
Art. 148. [Competenta materiala si celeritatea judecarii] _405
Art. 1481. [Contraventii] ____________________________405
Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii si finale_ _____________406
Art. 149. [Corelarea legislativa] ______________________406
Art. 150. [Cuantumul amenzilor] _____________________406
Art. 151. [Reguli derogatorii in cazul regiilor autonome]__ 406
Art. 152. [Adaptare legislativa] _ _____________________406
Art. 153. [Adaptare terminologica] ___________________407
Art. 154. [Buletinul procedurilor de insolventa] _________407
Art. 1541. Abrogat.__________________________________407
Art. 1542._________________________________________407
Art. 155. Abrogat._ _________________________________407
Art. 156. [Intrarea in vigoare a legii noi, abrogarea
legii vechi si a unor norme _ _________________________407
Index alfabetic_________________________________________408Data aparitiei:    3 Iunie 2013
Nr. pagini: 432

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.086 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.