Alexandru Ticlea, Raspunderea disciplinara. Teorie si jurisprudenta

Alexandru Ticlea, Raspunderea disciplinara. Teorie si jurisprudenta
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Carti diverse
Preț: 49,50 lei
55,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Raspunderea disciplinara reprezinta o institutie juridica importanta a dreptului muncii. Atat Legea-cadru nr. 53/2003 (Codul muncii), cat si alte acte normative speciale (de exemplu, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici) acorda atentia cuvenita (prin norme juridice distincte) acestei forme de raspundere.

Calitatea de angajat (de salariat sau functionar public etc.), presupune o serie de obligatii, printre care se numara si cea de a respecta disciplina muncii [art. 39 alin. (2) lit. b) din Codul muncii; art. 43-45 din Legea nr. 188/1999].

Raspunderea disciplinara– forma a raspunderii juridice– intervine in situatia in care angajatul savarseste, cu vinovatie, o abatere disciplinara, adica o fapta ilicita, constand in nerespectarea sarcinilor de serviciu, incalcarea ordinii si disciplinei la locul de munca.

In lucrarea de fata avem in vedere raspunderea disciplinara a angajatilor (salariatilor, functionarilor publici, inclusiv cu statut special, militarilor, judecatorilor si procurorilor), adica a personalului care presteaza munci subordonate. In acest sens, potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011 angajatul este„persoana fizica, parte a unui contract individual de munca ori raport de serviciu, care presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de prevederile contractelor sau acordurilor colective de munca aplicabile” [art. 1 lit. g)].

Angajatorul este, in temeiul aceluiasi act normativ,„persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu” [art. 1 lit. e)].
In practica angajatorilor sunt numeroase situatiile in care intervine raspunderea disciplinara. Totodata, pe rolul instantelor judecatoresti sunt inregistrate frecvent contestatii impotriva sanctiunilor disciplinare.
Este motivul pentru care am pasit la elaborarea prezentei lucrari, cu dorinta de a pune la dispozitia celor interesati un instrument util de studiu si de lucru.

 Cuprins
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII SI
RASPUNDER'EA DISCIPLINARA 7
1. Disciplina muncii 7
Il 1. Notiune 7
Il 2. Tra~aturi ale disciplinei muncii 8
Il 3. Disciplina militara - varietate a disciplinei muncii 10
Il 4. Izvoarele de drept ale disciplinei muncii 11
Il 5. Regulamentul intern - izvor specific de drept al muncii 12
Il 6. Practica judiciara 18
6. 1. Regulamentul intern - prerogativa angajatorului.
Obligatii pentru salariat... 18
6. 2. Continutul regulamentului intern. Aducere la
cunostinta 18
6. 3. Luarea la cunostinta a regulamentului intern. Obligatia
de informare reciproca 19
6. 4. Comunicarea prevederilor regulamentului intern prin
reteaua interna a institutiei 20
6. 5. Abatere disciplinara prevazuta de Regulamentul intern.
Neaducerea acestuia la cunostinta salariatului 20
6. 6. Abatere disciplinara introdusa prin modificarea Regulamentului intern. NeIncunostiintarea salariatului despre aceasta modificare. Fapta savarsita anterior. Lipsa
vinovatiei 21
6. 7. Sanctiune prevazuta de regulamentul intern.
Consecinte 25
2. Raspunderea disciplinara - forma a raspunderii juridice 25
562 I Alexandru ficlea I
Il 1. Notiune 25
Il 2. Formele raspunderii juridice 26
Il 3. Definitia raspunderii disciplinare 26
Il 4. Trasaturi generale ale raspunderi i disciplinare 27
Il 5. Trasaturi specifice ale raspunderii disciplinare In cazul
functionari lor publ ici 28
3. Cumulul raspunderii disciplinare cu alte forme ale
raspunderii juridice 29
Il 1. Preliminarii 29
Il 2. Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea pentru
daune 30
Il 3. Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea penala 31
Il 4. Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea
contraventionaIa 34
CAPITOLUL II
CONDITIILE RASPUNDERII DISCIPLINARE 36
1. Abaterea disciplinara 36
Il 1. Definitie 36
Il 2. Eleme~tele constitutive ale abaterii disciplinare 37
Il 3. Obiectul abaterii disciplinare 37
Il 4. Latura obiectiva 39
Il 5. Abateri disciplinare prevazute de Legea nr. 188/1999. 45
Il 6. Abaterile disciplinare prevazute In cazul functionarilor
parlamentari 48
Il 7. Abaterile disciplinare prevazute In cazul politistilor. 48
Il 8. Abaterile disciplinare prevazute In cazul functionarilor
din sistemul penitenciar 49
Il 9. Abateri disciplinare prevazute In cazul militarilor 50
Il 10. Abateri disciplinare prevazute de Legea nr. 303/2004 In
cazul judecatorilor si procurorilor 53
Il 11. Abateri disciplinare prevazute de Legea nr. 567/2004 In
cazul personalului auxiliar de specialitate al instantelor
judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea 54
Il 12. Abateri disciplinare prevazute de Legea nr. 567/2004 In
cazul personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate
criminalistica 55
I Raspunderea disciplinara I 563 Il 13. Abateri disciplinare prevazute de Legea nr. 123/2006 In
cazul personalului din serviciile de probatiune 56
Il 14. Practica judiciara 57
14. 1. Neindeplinirea atributiilor de serviciu 57
14. 2. Abatere disciplinara grava. Neindeplinirea sarcinilor
de serviciu specifice postului 58
14. 3. Abateri disciplinare grave. Insubordonarea si
neindeplinirea sarcinilor de serviciu 62
14. 4. Abatere disciplinara constand In lipsuri In gestiune.
Prezumtia de vinovatie 64
14. 5. I~lesnirea sustragerii de bunuri din afara locului de
munca. Abatere disciplinara 65
14. 6. Abateri disciplinare repetate. Nerespectarea angajamen-
tului de confidential itate 67
14. 7. Abateri discipl inare repetate. Concediere. Legal itate. 71
14. 8. Abateri disciplinare prevazute de contractul colectiv
de munca. Posibilitatea instantei de a face aprecieri asupra
gravitati i acestora 73
14. 9. Functionar public cu statut special In sistemul administratiei penitenciare. Neexecutarea unui ordin pretins
nelegal. Abatere discipl inara 75
14. 10. Abatere disciplinara. Vinovatie. Sanctiune legaIa 76
14. 11. Refuzu I salariatu lu i de a fi rei ntegrat In postu I detin ut anterior. Concediere disciplinara pentru absente
nemotivate. Legalitate 78
14. 12. Anularea concedierii. Neprezentarea salariatului
pentru a fi reintegrat In munca. Absente nemotivate 79
14. 13. Raspunderea penala si disciplinara a gestionarului. Depasirea plafonului pentru soldul de casa. Efectele
hotararii penale In fata instantei 81
14. 14. Personal silvic. Prejudiciu In cantonul gestionat de acesta. Indeplinirea conditiilor privind raspunderea
disciplinara 86
14. 15. Lipsa abaterii disciplinare. Nu se precizeaza In ce
consta conduita neconforma a angajatulu i 90
14. 16. Lipsa abaterii. Neparasirea locului de munca. Nedescrierea faptei ce constituie abatere disciplinara - conditie
de legalitate a deciziei de concediere 92
564 I Alexandru ficlea I
14. 17. Lipsa abaterii disciplinare. Inexistenta vinovatiei 94
14. 18. Lipsa abaterii disciplinare. Exonerare de raspundere 97
14. 19. Abatere disciplinara. Lipsa savarsirii acesteia de cel
sanctionat 98
14. 20. Refuzul salariatului de a opera Inregistrari contabile nelegale. Lipsa abaterii disciplinare. Conditii de acordare a
daunelor morale 100
14. 21. Lipsa faptei ilicite. Inexistenta abaterii 1 04
14. 22. Functionar public. Inexistenta abaterii disciplinare 1 05
14. 23. Functionar publ ic. NeIncalcarea obi igatiei de
loialitate. Inexistenta abaterii disciplinare 107
14. 24. Functionar publ ic. Lipsa abateri i discipl inare.
Comisie de disciplina constituita nelegal 108
14. 25. Modificarea unilaterala a locului muncii. Absenta
salariatului de la noul loc de munca. Lipsa vinovatiei: 1 09
14. 26. Absente de la locul de munca. Participarea la un
curs de formare profesionala. Lipsa vinovatiei salariatului 112
14. 27. Judecator. Abatere disciplinara. Manifestari care
aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei. Starea de ebrietate. Inexistenta abaterii
constand In"atitudinile nedemne fata de colegi" 114
14. 28. Judecator. Abatere disciplinara. Intarzierea In mod repetat a redactarii hotarari lor. Inexistenta abaterii constand
In refuzul de a primi la dosar cereri, concluzii, memorii 122
14. 29. Procuror. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului
justitiei 128
14. 30. Procuror. Lipsa abaterii disciplinare constand In exercitarea functiei cu grava neglijenta prin nesocotirea din culpa In mod grav neindoielnic si nescuzabil a normelor de
drept material ori procesual 136
Il 15. Subiectul abaterii disciplinare 145
Il 16. Latura subiectiva (vinovatia) 146
Il 17. Practica judiciara 147
17. 1. Vinovatie. Lipsa acesteia 147
17. 2. Lipsa vinovatiei 148
2. Cauze exoneratoare de raspundere disciplinara 149
Il 1. Reglementare 149
I Raspunderea disciplinara I 565
Il 2. Cauze justificative 149
Il 3. Cauze de neimputabilitate 153
Il 4. Infirmitatea 155
Il 5. Alte cauze care Inlatura raspunderea disciplinara 157
CAPITOLUL III
SANCTIUNILE DISCIPLINARE 158
1. Notiunea si clasificarea sanctiunilor disciplinare 158
Il 1. Notiune 158
Il 2. Cla'sificare 159
2. Sanctiunile disciplinare generale 160
Il 1. Enumerare 160
Il 2. Avertismentul scris 161
Il 3. Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei In care s-a dispus retrogradarea, pentru
o perioada ce nu poate depasi 60 de zile 162
Il 4. Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu
5-100/0 1 64
Il 5. Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz,
a indemnizatiei de conducere, pe o perioada de 1-3 luni,
cu 5-100/0 1 64
Il 6. Desfacerea disciplinara a contractului individual de
munca 165
3. Sanctiuni disciplinare speciale 166
Il 1. Reglementare 166
Il 2. Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului didactic 168
Il 3. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici 170
Il 4. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici
parlamentari 1 70
Il 5. Sanctiunile disciplinare aplicabile politistilor 171
Il 6. Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor din
sistemul penitenciarelor 171
Il 7. Sanctiunile disciplinare aplicabile cadrelor militare 172
Il 8. Sanctiunile disciplinare aplicabile judecatorilor
si procurorilor 172
Il 9. Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de
pe langa acestea 1 73
566 I Alexandru ficlea I
Il 10. Sanctiunile aplicabile personalului din serviciile de
probatiune 173
4. Practica judiciara 174
Il 1. Avertisment scris. Legalitate 174
Il 2. Avertisment scris. Neobligativitatea cercetarii prealabile 176
Il 3. Personal care concura la siguranta circulatiei. Abateri
disciplinare. Retrogradarea din functie. l. egalitate..: 178
Il 4. Sanctionarea disciplinara a salariatului, care, ulterior
savarsirii abaterii, a fost trecut Intr-o alta functie 180
Il 5. Sanctionare disciplinara nelegala. l. ipsa atributiilor de serviciu. Neaducerea la cunostinta salariatei a prevederilor
Regulamentului de ordine interioara. Daune morale 181
Il 6. Functie de conducere. Dispozitie verbala. Raspundere
disciplinara 184
Il 7. Functionar public. Sanctiune disciplinara constand In trecerea Intr-o functie inferioara pe o perioada de un an, cu diminuarea salariului, dispusa prin doua decizii consecutive. Lipsa mentiunilor prevazute de art. 268 alin. (2) din Codul
muncii 185
Il 8. Functionar public. Retrogradare din functie publica de
conducere In una de executie. Nelegalitate 186
Il 9. Personalului silvic. Legea aplicabila. Sanctiuni disci-
plinare 188
Il 10. Destituire din functie pentru absente nemotivate de la
noul loc de munca. Legalitatea sanctiunii disciplinare 189
Il 11. Functionar public. Incetare~ raportului de serviciu.
Legea aplicabila 194
Il 12. Politist. Sanctionare disciplinara 196
Il 13. Politist. Aplicarea de seful ierarhic a unei sanctiuni mai
grave d~cat cea propusa de comisia de disciplina.
Nejustificare 197
Il 14. Politist. Sanctiune disciplinara. Solutionarea actiunii In anu Iare fara a se asigura participarea la' procedura' contencioasa a autoritatii emitente a actului administrativ contestat.
Lipsa rolului acti~ al instantei de fond 199
Il 15. Politist. Furt din magazin. Eliberare din functie 201
Il 16. Politist sanctionat disciplinar cu destituirea din politie, si
trimis In judecata pentru Intretinerea de raporturi sexuale cu
I Raspunderea disciplinara I 567
minori. Achitare In procesul penal. Solicitare de reIncadrare In
functie. Respingere. Autoritate de lucru judecat.. 203
CAPITOLUL IV
PROCEDURA SANCTIONARII DISCIPLINARE 207
1. Procedura sanctionarii disciplinare potrivit dreptului comun
al muncii 207
Il 1. Considerati i introductive 207
Il 2. Organele competente sa aplice sanctiuni disciplinare 208
Il 3. Cercetarea abaterii disciplinare 210
Il 4. Individualizarea si aplicarea sanctiunii 226
Il 5. Termenele de aplicare a sanctiunilor disciplinare 231
Il 6. Decizia de sanctionare 234
2. Proceduri speciale de sanctionare disciplinara 247
Il 1. Proceduri reglementate de Legea nr. 1/2011 In cazul
personalului didactic 247
Il 2. Procedura reglementata de Legea nr. 188/1999 In cazul
functionarilor publici 251
Il 3. Procedura reglementata de Legea nr. 7/2006 In cazul
functionarilor publici parlamentari 255
Il 4. Procedura reglementata de Legea nr. 360/2002 In cazul
politistilor 256
Il 5. Procedura reglementata de Legea nr. 293/2004 In cazul
functionarilor publici din sistemul penitenciarelor 264
Il 6. Procedura reglementata de Regulamentul disciplinei
militare 270
Il 7. Procedura reglementata de Legea nr. 317/2004 In cazul
judecatorilor si procurorilor 278
Il 8. Procedura reglementata de Legea nr. 567/2004 In cazul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti
si al parchetelor de pe langa acestea 283
Il 9. Procedura reglementata de Legea nr. 567/2004 In cazul personalului de specialitate criminalistica si a personalului
care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica 284
Il 10. Procedura reglementata de Legea nr. 123/2006 In cazul
personalului din serviciile de probatiune 285
568 I Alexandru ficlea I
3. Practica judiciara privind cercetarea disciplinara 287
Il 1. Convocare la cercetarea disciplinara. Modalitate. Lipsa
dovezii 287
Il 2. Convocare la cercetarea disciplinara prealabila. Stabilirea
unui termen rezonabil pentru prezentarea salariatului 288
Il 3. Convocarea salariatului la cercetarea disciplinara. Lipsa
unui termen rezonabil pentru prezentarea salariatului la
cercetare 289
Il 4. Convocarea la cercetarea disciplinara prealabila. Lipsa unui termen rezonabil. Inexistenta faptei ilicite. Diferente
salariale pentru suspendarea din functie: 291
Il 5. Convocarea la cercetarea disciplinara prealabila. Continutul deciziei de sanctionare sub aspectul descrierii
faptei ce constituie abatere disciplinara 299
Il 6. Convocare la cercetarea prealabila incompleta. Lipsa
datei si a orei. Nulitatea deciziei de sanctionare 301
Il 7. Cadru didactic. Convocare la cercetarea disciplinara prealabi Ia. Modal itati de comun icare. Incapacitate temporara
de munca 301
Il 8. Obligativitatea efectuarii cercetarii prealabile. Nota
explicativa data anterior Intocmirii raportului de control. 307
Il 9. Abatere disciplinara constand In parasirea locului de munca fara aprobare. Cercetare prealabila. Neaudiere martori.
Incalcarea dreptului la aparare 308
Il 10. Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Efectuarea cercetarii In lipsa acestuia. Nedescrierea faptei ce
constituie abatere disciplinara 310
Il 11. Nerespectarea dispozitiilor privind convocarea la
cercetarea disciplinara. Nulitatea deciziei de concediere 312
Il 12. Procedura sanctionarii disciplinare 314
Il 13. Procedura aplicarii sanctiunii disciplinare. Prezenta avocatu lu i la cercetarea discipl inara. Lipsa obi igatiei angajatorului de a o accepta. Respectarea dreptului la aparare. Motivarea deciziei de concediere. Judecarea corecta a
contestatiei de catre tribunal 317
Il 14. Pr~cedura cercetarii disciplinare. Lipsa aparatorului ales. Temeinicia aplicarii sanctiunii disciplinare. Neindeplinirea
atributiilor de serviciu 319
I Raspunderea disciplinara I 569 Il 15. Cercetare prealabila. Refuzul comisiei ca salariatul sa fie
Insotit de avocat. Nerespectarea dreptului la aparare 323
Il 16. Concediere disciplinara. Absente nemotivate de la locul
de munca dupa reintegrarea In functie. Cercetare prealabiIa 324
Il 17. Nerespectarea secretului profesional. Recunoasterea
faptei cu ocazia cercetari i prealabi le. Legal itatea concedieri i
disciplinare 327
Il 18. Fapta omisiva sanctionata cu reducerea salariului. Necesitatea descrieri i faptei savarsite de salariatu I sanctionat.
Lipsa motivata a salariatei de la cercetarea disciplinara 329
Il 19. Functionar public. Mutarea temporara dintr-o functie publica de conducere Intr-una de executie pe durata cercetarii
disciplinare. Legalitate 331
Il 20. Politist detasat In cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor din cadrul primariei. Comisia competenta sa efectueze cercetarea disciplinara. Competenta
aplicarii sanctiunii 332
Il 21. Politist. Destituire din functie. Sanctionare succesiva
pentru aceeasi fapta. Cercetare administrativa incompleta 335
4. Practica judiciara privind individualizarea si aplicarea
sanctiunii 336
Il 1. Aplicarea sanctiunilor disciplinare. Caracter gradual. 336
Il 2. Sanctiune. Criterii de individualizare 337
Il 3. Crite~ii de individualizare. Inlocuirea sanctiunii 339
Il 4. Individualizarea graduala a sanctiunii: 339
Il 5. Sanctiune disciplinara. Individualizare. Sanctiuni aplicate
anterior 340
Il 6. Parasirea locului de munca. Abatere disciplinara. Criterii
de individualizare a sanctiunii 341
Il 7. Abatere disciplinara. Accident de circulatie. Criterii de
individualizare a sanctiunii. Gravitatea faptei 343
Il 8. Sanctiune disciplinara. Individualizare. Reducerea
salariului de baza cu 10% pe 2 luni. Legalitate 346
Il 9. Contract individual de munca pe perioada determinata. Decizie de Incetare a contractului pentru expirarea duratei,
iar nu cu titlu de sanctiune disciplinara 347
Il 10. Functionar public. Cercetare administrativa viciata.
Neindividualizarea legala a sanctiunii 351
570 I Alexandru ficlea I
Il 11. Judecator. Abateri disciplinare. Neredactarea In termen a hotarari lor. Refuzul participarii la sedinta de judecata conform planificarii. Incalcarea normelor privind repartizarea aleatorie a cauzelor si amanarea nejustificata a solutionarii acestora. Individualizarea sanctiunii. Diminuarea indemnizatiei de Incadrare lunara bruta' cu 15% pe o perioada de 3
luni 353
Il 12. Judecator. Abatere disciplinara. Imixtiunea In activitatea altui judecator. Individualizarea sanctiunii. Excluderea din
magistratura 3 70
Il 13. Judecator. Abateri disciplinare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitati precum si ale celor referitoare la repartizarea aleatorie a cauzelor. Lipsa"releicredinte" sau a gravei neglijente In solutionarea cauzei.
Individualizarea sanctiunii. Excluderea din magistratura 379
Il 14. Procuror. Abat~ri disciplinare. Incalcarea normelor de competenta dupa calitatea persoanei. Incalcarea principiului continuitatii. Imixtiunea In activitatea altui magistrat.
Individualizarea sanctiunii. Excludere din magistratura 397
Il 15. Procuror. Abateri disciplinare. Manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei. Starea de incompatibilitate. Folosirea functiei pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor pentru o anumita persoana. Exercitarea functiei cu rea-credinta sau
grava neglijenta. Individualizarea sanctiunii. Excluder~a din
magistratura 409
5. Practica judiciara privind decizia de sanctionare. 426
Il 1. Termenul de aplicare a sanctiunilor disciplinare. Legea
aplicabila 426
Il 2. Data de la care curge termenul de 30 de zile calendaristice
pentru aplicarea sanctiunii disciplinare. 427
Il 3. Convocarea salariatului prin indicarea unei alte adrese de domiciliu. Depasirea termenului de 30 de zile pentru aplicarea
sanctiunii 429
Il 4. 'Functionar public. Nerespectarea termenului de aplicare
a sanctiunii disciplinare 430
Il 5. Locul cercetarii disciplinare prealabile. Continutul deciziei de sanctionare. Temeinicia acesteia. Dreptul la salariu
pe perioada anterioara concedieri i. 431
I Raspunderea disciplinara I 571
Il 6. Decizie de sanctionare disciplinara. Legalitate si
temeinicie 435
Il 7. Decizie de sanctionare disciplinara. Lipsa mentiunilor
legale 441
Il 8. Calificarea actului angajatorului. Decizie de sanctionare
disciplinara si nu"act de penalizare". 443
Il 9. Decizie de sanctionare disciplinara. Aratarea motivelor
pentru care au fost Inlaturate apararile formulate de salariat.... 444
Il 10. Decizie de sanctionare. Descrierea generica a faptei.
Cercetare disciplinara defectuoasa 445
Il 11. Decizie de sanctionare disciplinara. Lipsa elementelor
prevazute de lege. Nulitate. 448
Il 12. Decizie de sanctionare care nu cuprinde elementele prevazute de art. 252 alin. (2) din Codul muncii. Impo-
sibilitatea complinirii omisiunilor cu alte Inscrisuri. 450
Il 13. Nulitatea deciziei de sanctionare pentru lipsa descrierii
faptei. Neindividualizarea In timp a abaterilor disciplinare. 452
Il 14. Decizie de sanctionare disciplinara. Nerespectarea cerintei imperative de a se arata motivele pentru care au fost Inlaturate apararile formulate de salariat In timpul cercetarii disciplinare prealabile. Neindicarea termenelor legale.
Nulitate 454
Il 15. Decizie de sanctionare disciplinara. Nedescrierea
concreta a faptei. Nulitate. 456
Il 16. Nedescrierea faptei ce constituie abatere disciplinara.
Consecinte 458
Il 1 7. Nedescrierea, In concret, a faptei considerata abatere
disciplinara 459
Il 18. Decizie de concediere disciplinara. Nedescrierea faptei.
Imposibilitatea acoperirii ulterioare a acestei omisiuni. 461
Il 19. Decizie de concediere disciplinara. Lipsa prevederilor
legale, contractuale sau regulamentare Incalcate. Nulitate. 463
Il 20. Gestiune colectiva. Raspundere disciplinara. Decizii de
concediere neconforme. Anulare 465
Il 21. Continutu I deciziei de sanctionare. 468
Il 22. Continutul deciziei de' sanctionare. Neindicarea
prevederilor ori sarcinilor de serviciu Incalcate de salariat... 471
Il 23. Decizie de concediere disciplinara nemotivata. Anulare. 473
572 I Alexandru ficlea I
Il 24. Concediere disciplinara. Neindicarea in decizie a prevederilor legale nerespectate de cel concediat. Nulitate.
Cheltuieli de judecata 476
Il 25. Functionar public. Decizie sanctionare disciplinara.
Nedescrierea abaterii 478
Il 26. Functionar public. Decizie de sanctionare. Continut.
Nulitatea absoluta ' ~ 479
Il 27. Functionar publ ic. Decizie de sanctionare nemotivata.
Anulare 480
Il 28. Act de sanctionare emis cu nerespectarea dispozitiilor
Legii nr. 188/1999. Anulare. 482
CAPITOLUL V
CAILE DE ATAC IMPOTRIVA SANCTIONARII DISCIPLINARE. 483
1. Caile de atac potrivit dreptului comun al muncii. 483
Il 1. Contestatia 483
Il 2. Medierea 485
Il 3. Competenta instantelor judecatoresti privind solutionarea
contestatiilor impotriva deciziilor de sanctionare disciplinara. 487
Il 4. Inl~cuirea sanctiunii disciplinare d~ catre instanta de
judecata 490
2. Caile de atac potrivit actelor normative speciale. 496
Il 1. Caile de atac impotriva deciziei de sanctionare disciplinara prevazute de Legea nr. 1/2011 in cazul
personalului din invatamantul preuniversitar. 496
Il 2. Caile de atac impotriva sanctiunilor disciplinare aplicate
functionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999. 497
Il 3. Caile de atac impotriva sanctiunilor disciplinare prevazute
de Legea nr. 7/2006 502
Il 4. Caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate politistilor 502
Il 5. Caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate militarilor 503
Il 6. Calea de atac impotriva hotarari lor Consiliului Superior al Magistraturii de sanctionare disciplinara a judecatorilor si
procurori lor 504
Il 7. Calea de atac impotriva deciziei de sanctionare disciplinara prevazuta de Legea nr. 567/2004 in cazul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si al personalului
I Raspunderea disciplinara I 573
de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa
functii auxiliare de specialitate criminalistica 504
Il 8. Cai de atac Impotriva deciziei de sanctionare disciplinara prevazute de Legea nr. 123/2006 In cazul personalului din
serviciile de probatiune 505
Il 9. Situatia personalului unor corpuri profesionale 505
3. Practica judiciara 508
Il 1. Controlul asupra legalitatii si temeiniciei deciziei de sanctionare disciplinara. Dreptul de a Inlocui sanctiunea cu
una mai usoara 508
Il 2. Procedura discipl inara prealabi Ia efectuata cu nerespectarea legii. Analiza legalitatii deciziei de sanctionare
prevaleaza anal izei temeiniciei acesteia 510
Il 3. Subiectul abaterii. Contestarea deciziei de sanctionare
sub aspectul curgerii termenului de prescriptie ~ 513
Il 4. Personal medical. Contestatie Impotriva deciziei de
sanctionare. Legea apl icabi Ia 514
Il 5. Nulitatea deciziei. Incompatibilitate a presedintelui
comisiei de disciplina 518
Il 6."Mustrare" aplicabila unui cadru didactic. Inexistenta
reglementari i. Anularea deciziei de sanctionare 518
Il 7. Concediere disciplinara. Parasirea locului de munca.
Criterii de individualizare a sanctiunii. Inlocuirea acesteia 519
Il 8. Concediere disciplinara.' Scopul acesteia. Inlocuirea
sanctiunii 521
Il 9. Individualizarea sanctiunii. Inlocuirea concedierii
disciplinare cu avertismentul' scris 523
Il 10. Abatere disciplinara. Lipsa de la locul de munca 3 ore.
Inlocuirea concedierii disciplinare 527
Il 11. Abatere discipl inara constand Intr-un comportament
jignitor fata de clienti. Inlocuirea sanctiunii 529
Il 12. Con~ediere disciplinara. l. ipsa caracterului grav al
abateri i. Inlocuirea sanctiuni i discipl inare 531
Il 13. Concediere disciplinara. Inlocuirea acestei sanctiuni de
catre instanta de judecata. Gravitatea abaterii 533
Il 14. Comisar Garda financiara. Eliberare din functia publica.
Nelegalitatea actului administrativ 534
Il 15. Functionar public. Procedura solutionarii contestatiei
Impotriva sanctionarii disciplinare: ~ 536
574 I Alexandru ficlea I
Il 16. Functionar public. Contestarea sanctiunii disciplinare.
Incidenta Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 539
Il 17. Functionar public cu statut special. Inlocuirea sanctiunii disciplinare constand In eliberarea din functie. Legea
aplicabila 541
Il 18. Functionar public din sistemul penitenciar. Inlocuirea
sanctiunii disciplinare cu alta mai usoara 544
Il 19. Politist. Procedura prealabila conditie a sesizarii instantei
de judecata '. 546
Il 20. Agent de politie. Destituire din politie. Inlocuirea sanctiunii disciplinare cu cea a diminuarii salariului In procent
de 20% pe o perioada de 3 luni 547
CAPITOLUL VI
RADIEREA SANCTIUNILOR DISCIPLINARE 549
1. Radierea sanctiunilor disciplinare potrivit dreptului comun al
muncii 549
Il 1. Notiune 549
Il 2. Co~secinte ale sanctionarii disciplinare si ale radierii 550
Il 3. Conditii.~ ' 551
Il 4. Const~tarea"radierii" 553
2. Radierea sanctiunilor disciplinare potrivit unor acte normative
speciale 553
Il 1. Enumerare 553
Il 2. Radierea sanctiunilor disciplinare aplicate personalului
didactic 554
Il 3. Radierea sanctiunilor discipl inare apl icate functionari lor
publici 554
Il 4. Radierea sanctiunilor disciplinare aplicate functionarilor
publici parlamentari 555
Il 5. Radierea sanctiunilor disciplinare aplicate politistilor 556
Il 6. Radierea sanctiun ilor discipl inare apl icate functionari lor
din sistemul penitenciarelor 556
Il 7. Radierea sanctiunilor disciplinare aplicate militarilor 557
3. Practica judiciara 557
Il 1. Radiere disciplinara. Obligarea angajatorului prin hotarare
judecatoreasca 557
Il 2. Functionar public. Radierea de drept a sanctiunii
disciplinare 558


Data aparitiei: Martie 2014
Format: A5
Pagini: 576

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.6704 sec