Achizitiile publice - Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (Viorel Terzea)

Achizitiile publice - Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (Viorel Terzea)
-10%
Preț: 80,10 lei
89,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Anul publicării: 2016
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Prezenta culegere cuprinde o selectie a celor mai reprezentative hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia achizitiilor publice.

Achizitiile publice – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene ofera solutii concrete problemelor legate de aplicarea dispozitiilor noilor reglementari in materia achizitiilor publice.

In cadrul lucrarii este prezentat modul de interpretare al Curtii de Justitie a Uniunii Europene in ceea ce priveste: domeniul de aplicare al reglementarii privind achizitiile publice, modul de desfasurare a procedurilor de achizitie, criteriile de selectie a ofertantilor, atribuirea contractului de achizitie publica, modul de solutionare a litigiilor legate de achizitiile publice etc.

Cartea este destinata tuturor practicienilor din domeniul achizitiilor publice, persoanelor implicate in procedura de solutionare a litigiilor de achizitii publice, precum si tuturor operatorilor economici interesati de participarea la procedurile de achizitie publica.


Cuprins

CAPITOLUL I. DOMENIU DE APLICARE... 11

1. Contracte de achizitii publice. Atribuire fara cerere de oferta. Conventie pentru
realizarea unei lucrari de amenajare incheiata intre doua autoritati contractante.
Notiunile „contracte de achizitii publice de lucrari” si „lucrare”. Modalitati de calcul
al valorii contractului... 11
2. Notiunea „contract de achizitii publice”. Contract incheiat intre doua colectivitati
teritoriale... 22
3. Notiunea „contract de achizitii publice”. Sistem de achizitionare a bunurilor care
consta in a admite ca furnizor orice operator economic care indeplineste conditiile
stabilite in prealabil. Furnizare de medicamente rambursabile in cadrul unui regim
general de securitate sociala... 29
4. Concesionarea unui serviciu public. Servicii de salvare. Distinctie intre un „contract
de achizitii publice de servicii” si o „concesionare de servicii”... 37
5. Contract care nu atinge pragul de aplicare a acestei directive. Norme fundamentale
ale Tratatului FUE. Declaratie de acceptare a unei conventii de legalitate privind
combaterea activitatilor infractionale... 50
6. Principiile egalitatii de tratament si nediscriminarii. Obligatia de transparenta.
Trimitere la produsul unei marci comerciale. Aprecierea caracterului echivalent al
produsului propus de un ofertant... 60
7. Interes transfrontalier cert. Cauze de excludere de la o procedura de cerere de
oferta. Excludere a unui operator economic care a savarsit o incalcare a normelor
de concurenta constatata printr-o hotarare datand de mai putin de cinci ani... 66
8. Entitate contractanta care desfasoara activitati cuprinse in parte in domeniul de
aplicare al Directivei 2004/17/CE si in parte in cel al Directivei 2004/18/CE.
Organism de drept public... 73
9. Case publice de asigurari de sanatate. Organisme de drept public. Autoritati
contractante... 83
10. Notiunea „organism de drept public”. Conditie privind fie finantarea activitatii, fie
controlul gestionarii, fie controlul activitatii exercitat de stat, de colectivitatile
teritoriale sau de alte organisme de drept public. Asociatie profesionala a medicilor.
Finantare prevazuta de lege prin intermediul contributiilor platite de membrii
acestei asociatii... 96
11. Caiet de sarcini care prevede obligatia unui ofertant de a incheia un contract de
parteneriat sau de a infiinta o societate in nume colectiv cu entitatile ale caror
capacitati le pune in evidenta... 104
12. Notiunea de „operator economic”. Universitati si institute de cercetare. Consortiu
(„consorzio”) constituit din universitati si din autoritati publice. Obiectiv statutar
principal nelucrativ... 110
13. Contract incheiat intre doua entitati publice, dintre care o universitate. Entitate
publica ce poate fi calificata drept operator economic. Contract cu titlu oneros.
Remuneratie care nu depaseste costurile suportate... 123
6 Achizitiile publice – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
14. Notiunile „prestator de servicii” si „operator economic”. Unitate spitaliceasca
universitara publica. Unitate dotata cu personalitate juridica, precum si cu
autonomie antreprenoriala si organizatorica. Activitate principal nelucrativa.
Finalitate institutionala de a oferi prestatii de sanatate... 130
15. Notiunea „entitate publica”. Autoritati publice. Includere... 140
CAPITOLUL II. EXCLUDERI... 149
16. Vanzarea de catre un organism public a unui teren pe care cumparatorul are in
vedere executia ulterioara a unor lucrari. Lucrari care raspund unor obiective de
dezvoltare urbanistica definite de o autoritate locala... 149
17. Contract privind serviciul de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor
urbane. Atribuire fara cerere de oferta. Atribuire unei societati pe actiuni al carei
capital social este detinut in intregime de colectivitati publice, dar al carei statut
prevede posibilitatea unei participari a capitalului privat... 160
18. Atribuire de catre o comuna unei societati cooperative intercomunale. Obligatia
de transparenta. Conditii. Exercitarea de catre autoritatea concedenta asupra
entitatii concesionare a unui control analog celui pe care il exercita asupra
propriilor servicii... 174
19. Autoritate contractanta care exercita asupra unei entitati adjudecatare distincte
din punct de vedere juridic un control analog celui pe care il exercita asupra
propriilor servicii. Lipsa obligatiei de a organiza o procedura de atribuire potrivit
normelor dreptului Uniunii (asa-numita atribuire „in house”). Entitate adjudecatara
controlata in comun de mai multe colectivitati administrativ-teritoriale... 185
20. Atribuirea contractului fara desfasurarea unei proceduri de cerere de oferta –
Atribuire asa-numita „in house”. Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic de
autoritatea contractanta. Conditie privind „controlul analog”. Autoritate
contractanta si adjudecatar intre care nu exista un raport de control... 191
21. Atribuirea contractului fara organizarea unei proceduri de cerere de oferta
(asa-numita atribuire „in house”). Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic
de autoritatea contractanta. Centru de prestari de servicii de asistenta si de
sustinere spitaliceasca. Asociatie de utilitate publica fara scop lucrativ... 200
22. Reglementare nationala care permite autoritatilor publice sa incheie, in afara
normelor de atribuire a contractelor de achizitii publice, acorduri privind prestarea
de servicii postale, atat rezervate, cat si nerezervate, cu o societate comerciala de
stat, mai precis cu prestatorul serviciului postal universal in statul membru
respectiv... 207
23. Comert cu armament, munitie si material de razboi. Produs achizitionat de
autoritatea contractanta in scopuri specific militare. Existenta, in ceea ce priveste
acest produs, a unei posibilitati de aplicatie civila foarte similare... 220
CAPITOLUL III. PROCEDURI DE ACHIZITII... 228
24. Proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice in sectoarele apei,
energiei, transporturilor si telecomunicatiilor. Netranspunere in dreptul intern.
Posibilitatea statului de a invoca aceasta directiva impotriva unui organism
concesionar al unui serviciu public in lipsa transpunerii acestui act in dreptul intern... 228
CUPRINS 7
25. Reglementare nationala care permite unei intreprinderi aflate in proprietate
publica sa execute operatiuni la comanda directa a autoritatilor publice, fara
aplicarea regimului general de atribuire a contractelor de achizitii publice. Structura
de gestionare interna. Conditii. Autoritatea publica trebuie sa exercite asupra unei
entitati distincte un control analog celui pe care il exercita asupra propriilor servicii... 235
26. Atribuirea serviciului de apa unei societati cu capital mixt. Procedura
concurentiala. Desemnarea partenerului privat insarcinat cu exploatarea serviciului.
Atribuire in afara normelor privind atribuirea contractelor de achizitii publice... 249
27. Legislatie nationala care autorizeaza autoritatile sanitare teritoriale sa incredinteze
activitatile de transport sanitar asociatiilor de voluntariat care indeplinesc cerintele
legale si sunt inregistrate, prin atribuire directa si fara publicitate, in schimbul
rambursarii cheltuielilor suportate... 260
CAPITOLUL IV. PUBLICARE SI TRANSPARENTA... 274
28. Legatura a ofertantului selectat cu expertii autoritatii contractante. Obligatia de a
tine seama de aceasta legatura. Sarcina probei privind partialitatea unui expert... 274
CAPITOLUL V. SELECTIA PARTICIPANTILOR SI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE... 286
29. Masuri nationale prin care se instituie o incompatibilitate intre sectorul lucrarilor
publice si cel al mijloacelor de informare in masa... 286
30. Legislatie nationala care limiteaza atribuirea serviciilor publice locale de interes
economic la societatile de capital... 299
31. Furnizare de servicii de sanatate care tin de spitalele publice, in cadrul unor
institutii private. Cerinta ca prestatiile sa fie furnizate intr-un anumit municipius... 305
32. Reglementare nationala care nu permite participarea la aceeasi procedura de
atribuire a unui contract de achizitii, in calitate de concurenti, a unor societati intre
care exista un raport de control sau de influenta importanta... 310
33. Grupuri de intreprinderi. Interdictia de a participa la aceeasi procedura de
atribuire a unui contract de achizitii publice, in mod concurent, a unui „consorzio
stabile” („grup stabil”) si a unei societati facand parte din acesta... 316
34. Criterii care pot fi retinute cu titlu de „criterii calitative de selectie” sau de „criterii
de atribuire”. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Respectarea criteriilor de atribuire stabilite in caietul de sarcini sau in anuntul de
participare. Stabilirea ulterioara de coeficienti de ponderare si de subcriterii pentru
criteriile de atribuire... 325
35. Obligatii privind plata contributiilor la asigurarile sociale. Notiunea „incalcare
grava”... 332
36. Abatere profesionala grava. Protectia interesului public. Mentinerea unei
concurente loiale... 339
37. Obligatii referitoare la plata contributiilor la asigurarile sociale, precum si a
impozitelor si taxelor. Obligatie de inregistrare a ofertantilor, sub sanctiunea
excluderii. „Comisia de inregistrare” si competentele acesteia. Examinare a
validitatii certificatelor eliberate de autoritatile competente ale statului membru de
stabilire al ofertantilor straini... 348
8 Achizitiile publice – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
38. Reglementare nationala care impune ofertantilor si subcontractantilor lor obligatia
de a se angaja sa plateasca personalului care executa prestatiile care fac obiectul
contractului de achizitii publice un salariu minim. Subcontractant stabilit in alt stat
membru... 361
39. Reglementare a unei entitati regionale a unui stat membru care impune
ofertantilor si subcontractantilor lor sa se angajeze sa plateasca un salariu minim
personalului care executa prestatiile care fac obiectul unui contract de achizitii
publice... 367
40. Legalitatea obligatiei impuse ofertantilor de a executa un anumit procentaj din
contract fara a recurge la subcontractare... 382
41. Anchete penale deschise impotriva reprezentantului legal al ofertantului
castigator. Decizia autoritatii contractante de a nu atribui definitiv contractul si de a
retrage cererea de oferta... 390
42. Grup compus din doua societati care a fost admis in calitate de ofertant. Oferta
depusa de una dintre cele doua societati, in nume propriu, cealalta societate fiind
declarata in faliment – Societate considerata apta sa fie admisa, singura, ca ofertant... 399
43. Declaratie obligatorie privind persoana desemnata drept „director tehnic”.
Omiterea declaratiei in oferta. Excludere de la procedura de achizitii fara
posibilitatea de a rectifica aceasta omisiune... 407
44. Criterii de atribuire a contractelor. Calificari ale personalului desemnat sa execute
contractele... 416
45. Cerere de includere in dosarul de candidatura a celui mai recent bilant publicat.
Inexistenta acestui bilant in dosarul anumitor candidati. Posibilitatea autoritatii
contractante de a solicita acestor candidati sa ii comunice bilantul respectiv dupa
expirarea termenului stabilit pentru depunerea dosarelor de candidatura... 422
46. Capacitatea economica si financiara a candidatilor sau a ofertantilor. Nivel minim
de capacitate stabilit pe baza unui indicator unic din bilant. Informatie contabila
susceptibila de a fi influentata de diferente intre legislatiile nationale in materia
conturilor anuale ale societatilor... 427
47. Posibilitatea unui operator economic de a mentiona capacitatile altor entitati.
Sistem de certificare. Legislatie nationala care impune detinerea unui certificat de
calificare corespunzator categoriei si valorii lucrarilor care fac obiectul contractului.
Interdictie de a mentiona certificarile mai multor entitati pentru lucrari care fac
parte din aceeasi categorie... 436
48. Posibilitatea de a mentiona capacitatile altor entitati. Conditii si modalitati.
Caracterul legaturilor dintre ofertant si celelalte entitati. Modificarea ofertei.
Anularea si repetarea unei licitatii electronice... 443
49. Posibilitatea de a utiliza capacitatile altor intreprinderi pentru indeplinirea
conditiilor necesare. Neplata unei contributii care nu este prevazuta in mod explicit.
Excludere de la procedura de achizitii fara posibilitatea de a rectifica aceasta
omisiune... 458
50. Capacitatile tehnice ale operatorilor economici. Efect direct. Mijloace de proba.
Raportul ierarhic dintre certificarea achizitorului privat si declaratia unilaterala a
ofertantului. Principiul proportionalitatii. Interdictia de a aduce modificari
substantiale mijloacelor de proba prevazute... 467
CUPRINS 9
51. Cereri ale autoritatii contractante care vizeaza clarificarea ofertei. Conditii... 477
52. Posibilitatea autoritatii contractante de a negocia cu privire la oferte neconforme
cerintelor obligatorii ale specificatiilor tehnice stabilite in caietul de sarcini al
contractului... 487
53. Proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii. Notiunea de
atribuire a unui contract... 493
54. Criterii de atribuire. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Metoda de evaluare. Reguli de ponderare. Obligatia autoritatii contractante de a
preciza in cererea de oferta ponderea criteriilor de atribuire. Intinderea obligatiei... 505
55. Inlocuirea ulterioara a unui subcontractant. Conditii... 513
CAPITOLUL VI. CONTESTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE... 525
56. Organism responsabil cu procedurile privind caile de atac care nu este de natura
judiciara. Anularea deciziei autoritatii contractante de selectare a unei oferte.
Posibilitatea autoritatii contractante de a formula o actiune impotriva acestei
anulari la o instanta judecatoreasca... 525
57. Cai de atac in materia atribuirii contractelor de achizitii publice. Termen de
decadere. Principiul eficientei... 531
58. Protectia de catre organismul responsabil cu procedurile privind caile de atac a
confidentialitatii informatiilor furnizate de operatori economici... 541
59. Proceduri care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii
publice. Termen de introducere a actiunii. Data de la care incepe sa curga termenul
de introducere a actiunii... 550
60. Proceduri eficiente si rapide privind caile de atac. Termene de introducere a
actiunii. Data de la care incep sa curga aceste termene... 558
61. Cale de atac formulata de catre un ofertant a carui oferta nu a fost retinuta
impotriva unei decizii de atribuire a unui contract. Cale de atac intemeiata pe
motivul ca oferta selectionata nu ar fi conforma cu specificatiile tehnice ale
contractului... 568
62. Taxe judiciare pentru accesul la justitia administrativa in domeniul achizitiilor
publice. Dreptul la o cale de atac efectiva. Taxe cu efect de descurajare. Control
jurisdictional al actelor administrative. Principiile efectivitatii si echivalentei... 575
63. Reglementare nationala care conditioneaza admisibilitatea cailor de atac
impotriva actelor autoritatii contractante de constituirea unei „garantii de buna
conduita”... 585
64. Legislatie nationala care permite judecatorului delegat cu luarea masurilor
provizorii sa autorizeze o decizie de atribuire a contractului de achizitii publice, care
poate fi considerata ulterior contrara normelor de drept al Uniunii de catre instanta
de fond. Compatibilitate cu directiva. Acordarea de daune-interese ofertantilor
lezati... 597
65. Actiune in despagubire. Atribuire nelegala. Norma nationala privind raspunderea
intemeiata pe o prezumtie de culpa a autoritatii contractante... 610
10 Achizitiile publice – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
66. Legislatie nationala care conditioneaza actiunea in despagubire de constatarea
prealabila a nelegalitatii procedurii. Termen de decadere care incepe sa curga
independent de cunoasterea nelegalitatii de catre solicitant... 618
67. Conditii de acordare de daune-interese. Anularea prealabila a actului sau a
omisiunii nelegale ori constatarea nulitatii acestora de catre tribunalul competent.
Membri ai unui grup ofertant in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract
de achizitii publice. Decizie adoptata in cadrul acestei proceduri de catre o alta
autoritate decat autoritatea contractanta... 626
Anexa I. Tabel de corespondenta intre Directiva 2004/18/CE si Directivele 93/37/CEE,
93/36/CEE SI 92/50/CEE... 641
Anexa II. Tabel de corespondenta intre Directiva 2014/24/UE si Directiva 2004/18/CE... 654


Data aparitiei: Noiembrie 2016
Autor: Viorel Terzea
Format: Academic
Pagini: 664

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.680 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.