Codul de procedura fiscala. Editia a XIII-a. Actualizata la 9 ianuarie 2009

Codul de procedura fiscala. Editia a XIII-a. Actualizata la 9 ianuarie 2009
-15%
Preț: 5,95 lei
7,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Anul publicării: 2009
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Codul de procedura fiscala. Editia a XIII-a. Actualizata la 9 ianuarie 2009. CODUL DE PROCEDURA FISCALA republicat in iulie 2007 - ACTUALIZAT asa cum a fost modificat si completat prin O.G. nr. 47/2007 si prin O.u.G. nr. 19/2008.
 
CODUL DE PROCEDURA FISCALA
 
TITLUL I - Dispozitii generale
   Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala
      Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala
      Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative
      Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala
      Functionarea Comisiei fiscale centrale
   Principii generale de conduita in administrarea impozitelor,
   taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general
   consolidat
      Aplicarea unitara a legislatiei
      Exercitarea dreptului de apreciere
      Rolul activ
      Limba oficiala in administratia fiscala
      Dreptul de a fi ascultat
      Obligatia de cooperare
      Secretul fiscal
      Buna-credinta
   Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale
      Interpretarea legii
      Criteriile economice
      Eludarea legislatiei fiscale
   Raportul juridic fiscal
      Continutul raportului de drept procedural fiscal
      Subiectele raportului juridic fiscal
      Imputernicitii
      Numirea curatorului fiscal
      Obligatiile reprezentantilor legali
 
TITLUL II - Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal
   Dispozitii generale
      Creantele fiscale
      Obligatiile fiscale
      Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale
      Stingerea creantelor fiscale
      Creditorii si debitorii
      Platitorul
      Raspunderea solidara
      Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii
      Drepturile si obligatiile succesorilor
      Dispozitii privind cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor
      Domiciliul fiscal
         Domiciliul fiscal
 
TITLUL III - Dispozitii procedurale generale
   Competenta organului fiscal
      Competenta generala
      Competenta teritoriala
      Competenta in cazul sediilor secundare
      Competenta teritoriala a compartimentelor de specialitate ale
     autoritatilor administratiei publice locale
      Competenta speciala
      Conflictul de competenta
      Acord asupra competentei
      Conflictul de interese
      Abtinerea si recuzarea
   Actele emise de organele fiscale
      Notiunea de act administrativ fiscal
      Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans
      Continutul si motivarea actului administrativ fiscal
      Comunicarea actului administrativ fiscal
      Opozabilitatea actului administrativ fiscal
      Nulitatea actului administrativ fiscal
      Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale
      Indreptarea erorilor materiale
   Administrarea si aprecierea probelor
      Dispozitii generale
         Mijloace de proba
         Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilului
         la sediul sau
         Comunicarea informatiilor intre organele fiscale
      Informatii si expertize
         Obligatia de a furniza informatii
         Furnizarea periodica de informatii
         Obligatia bancilor de a furniza informatii
         Expertiza
      Verificarea inscrisurilor si cercetarea la fata locului
         Prezentarea de inscrisuri
         Cercetarea la fata locului
      Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
         Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informatii,
         efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri
         Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informatii
      Colaborarea dintre autoritatile publice
         Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza
         informatii si de a prezenta acte
         Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau
         de interes public
         Conditii si limite ale colaborarii
         Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice
      Sarcina probei
         Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor
         contabile
         Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale
         Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul
         impunerii
         Estimarea bazei de impunere
      Termene
         Calcularea termenelor
         Prelungirea termenelor
         Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor
         Cazul de forta majora si cazul fortuit
 
TITLUL IV - Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala
         Obligatia de inregistrare fiscala
         Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe
        documente
         Declararea filialelor si sediilor secundare
         Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala
         Certificatul de inregistrare fiscala
         Modificari ulterioare inregistrarii fiscale
         Registrul contribuabililor
         Obligatia de a conduce evidenta fiscala
         Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale
 
TITLUL V - Declaratia fiscala
         Obligatia de a depune declaratii fiscal
         Forma si continutul declaratiei fiscale
         Depunerea declaratiilor fiscale
         Corectarea declaratiilor fiscale
 
TITLUL VI - Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat
      Dispozitii generale
         Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
         datorate
         bugetului general consolidat
         Decizia de impunere
         Forma si continutul deciziei de impunere
         Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
         Deciziile referitoare la bazele de impunere
         Stabilirea obligatiilor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare
      Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale
         Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga
         termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor
         fiscale
         Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a
         dreptului de stabilire a obligatiei fiscale
         Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de
        a stabili obligatii fiscale
 
TITLUL VII - Inspectia fiscala
      Sfera inspectiei fiscale
         Obiectul si functiile inspectiei fiscale
         Persoanele supuse inspectiei fiscale
         Formele si intinderea inspectiei fiscale
         Proceduri si metode de control fiscal
         Perioada supusa inspectiei fiscale
      Realizarea inspectiei fiscale
         Competenta
         Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala
         Avizul de inspectie fiscala
         Comunicarea avizului de inspectie fiscala
         Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale
         Durata efectuarii inspectiei fiscale
         Reguli privind inspectia fiscala
         Obligatia de colaborare a contribuabilului
         Dreptul contribuabilului de a fi informat
         Sesizarea organelor de urmarire penala
         Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale
 
TITLUL VIII - Colectarea creantelor fiscale
   Dispozitii generale
      Colectarea creantelor fiscale
      Termenele de plata
      Certificatul de atestare fiscala
      Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile
      administratiei publice locale
   Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire
      Dispozitii privind efectuarea platii
      Ordinea stingerii datoriilor
      Compensarea
      Restituiri de sume
      Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala
      sau de administrare speciala
   Majorari de intarziere
      Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere
      Majorari de intarziere
      Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate
      prin decontare bancara
      Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii si in
      cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara
      Dobanzi in cazul inlesnirilor la plata
      Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la
      buget
   Inlesniri la plata
      Inlesniri la plata obligatiilor fiscale
   Constituirea de garantii
      Constituirea de garantii
      Tipuri de garantii
      Valorificarea garantiilor
   Masuri asiguratorii
      Poprirea si sechestrul asiguratoriu
      Ridicarea masurilor asiguratorii
   Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de
   a cere compensarea sau restituirea
      Inceperea termenului de prescriptie
      Suspendarea termenului de prescriptie
      Intreruperea termenului de prescriptie
      Efecte ale implinirii termenului de prescriptie
      Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea
   Stingerea creantelor fiscale prin executare silita
      Dispozitii generale
         Organele de executare silita
         Executarea silita in cazul debitorilor solidari
         Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general
         consolidat
         Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate
         juridica
         Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite
         Reguli privind executarea silita
         Obligatia de informare
         Precizarea naturii debitului
         Somatia
         Drepturi si obligatii ale tertului
         Evaluarea bunurilor supuse executarii silite
         Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite
      Executarea silita prin poprire
         Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor
         Executarea silita a tertului poprit
      Executarea silita a bunurilor mobile
         Executarea silita a bunurilor mobile
         Procesul-verbal de sechestru
         Custodele
      Executarea silita a bunurilor imobile
         Executarea silita a bunurilor imobile
         Instituirea administratorului-sechestru
         Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile
      Executarea silita a altor bunuri
         Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de
         radacini
         Executarea silita a unui ansamblu de bunuri
      Valorificarea bunurilor
         Valorificarea bunurilor sechestrate
         Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor
         Valorificarea bunurilor prin vanzare directa
         Vanzarea bunurilor la licitatie
         Comisia de licitatie
         Adjudecarea
         Plata in rate
         Procesul-verbal de adjudecare
         Reluarea procedurii de valorificare
   Cheltuieli
        Cheltuieli de executare silita
    Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita
       Sumele realizate din executare silita
       Ordinea de distribuire
       Reguli privind eliberarea si distribuirea
   Contestatia la executare silita
       Contestatia la executare silita
       Termen de contestare
       Judecarea contestatiei
   Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati
       Darea in plata
       Insolvabilitatea
       Deschiderea procedurii insolventei
       Anularea creantelor fiscale
   Aspecte internationale
      Dispozitii generale
         Scopul
         Sfera de aplicare
         Autoritatea competenta din Romania
      Asistenta pentru recuperarea in Romania a creantelor stabilite
      prin titluri de creanta emise intr-un alt stat membru
         Furnizarea de informatii
         Comunicarea actelor emise in statul membru in care se afla
         autoritatea solicitanta
         Recuperarea creantei si aplicarea masurilor asiguratorii
         Titlul executoriu
         Modificarea ulterioara a creantei
         Posibilitatea de a refuza acordarea asistentei
         Confidentialitatea asupra documentelor si informatiilor
         primite
         Cheltuielile privind asistenta
      Asistenta pentru recuperarea intr-un stat membru a creantelor
      stabilite prin titluri de creanta emise in Romania
         Solicitarea de informatii
         Comunicarea actelor emise in Romania
         Recuperarea creantelor stabilite in Romania
         Cheltuielile privind asistenta
         Modificarea sau stingerea creantei
         Limba utilizata in procedura de asistenta
         Formularistica
      Dispozitii finale
         Contestarea creantei sau a titlului executoriu
         Prescriptia dreptului de a cere executarea silita
         Rambursarea cheltuielilor de recuperare
         Transmiterea informatiilor pe cale electronica
         Biroul central si birourile de legatura
         Conditii de admitere a cererii de asistenta
         Instructiuni de aplicare
 
TITLUL IX - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale
   Dreptul la contestatie
      Posibilitatea de contestare
      Forma si continutul contestatiei
     Termenul de depunere a contestatiei
     Retragerea contestatiei
  Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de
  solutionare
      Organul competent
      Decizia sau dispozitia de solutionare
      Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei
   Dispozitii procedurale
        Introducerea altor persoane in procedura de solutionare
      Solutionarea contestatiei
      Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale
      administrativa
      Suspendarea executarii actului administrativ fiscal
   Solutii asupra contestatiei
      Solutii asupra contestatiei
      Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor
      procedurale
      Comunicarea deciziei si calea de atac
 
TITLUL X - Sanctiuni
      Contraventii
      Contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile
      Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
      Actualizarea sumei amenzilor
      Dispozitii aplicabile
 
TITLUL XI - Dispozitii tranzitorii si finale
      Dispozitii privind regimul vamal
      Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat
      Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau
      interzis
      Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale
      Acte normative de aplicare
      Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
      Inscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale
      Mobiliare
      Dispozitii privind termenele
      Confiscari
      Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni
      Dispozitii procedurale privind inregistrarea in cazul unor
      activitati cu produse accizabile
      Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala
      Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de
      rambursare a taxei pe valoarea adaugata
      Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala
      Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor
      Dispozitii tranzitorii privind executarea silita
      Intrarea in vigoare
      Conflictul temporal al actelor normative
      Abrogari
 

Decizia ICCJ nr. XIV(14)/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 169 [devenit art. 172] alin. (4) din Codul de procedura fiscala,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la competenta materiala si teritoriala de solutionare a contestatiei la executarea
silita si a contestatiei impotriva unui titlu executoriu fiscal

Decizia ICCJ nr. LXI(61)/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedura
fiscala, raportate la art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelasi cod, referitoare la calitatea de subiect activ al contraventiei de
detinere in afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fara a
fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relazare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului
locurilor de munca

Ordonanata de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.626 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.