Legea educatiei nationale actualizata 1 decembrie 2011

Legea educatiei nationale actualizata 1 decembrie 2011
-20%
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Constitutional
Preț: 13,60 lei
17,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea de fata cuprinde Legea educatiei nationale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 166/2011, precum si trimiteri la acte normative subsecvente (metodologii, norme metodologice, regulamente, instructiuni), emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   Cartea contine si o tabla de materii, precum si un index detaliat, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a usura consultarea celor 365 de articole ale legii.
   Deoarece Legea educatiei nationale se interpreteaza, se aplica si poate fi modificata numai cu respectarea valorilor, principiilor si regulilor constitutionale, au fost incluse in aceasta editie si unele dintre deciziile pronuntate de catre Curtea Constitutionala in domeniul educatiei. Deciziile prin care sunt respinse obiectiile ori, dupa caz, exceptiile de neconstitutionalitate constata conformitatea legii cu valorile constitutionale, deciziile interpretative arata sensul constitutional pe care il au normele juridice criticate, in timp ce deciziile de constatare a neconstitutionalitatii fac parte din ordinea juridica normativa.


CUPRINS LEGEA NR. 1/2011    IV
Cuprins general
1. Legea educatiei nationale                                                      1
Index                                                                                    197
2. Decizii ale Curtii Constitutionale in domeniul
educatiei                                                                                    209
1    LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS
Legea educatiei nationale
nr. 1/2011
publicata in
M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011
cu modifi carile si completarile aduse prin:
 Legea nr. 166/2011 pentru modifi carea si completarea Legii educatiei nationale
nr. 1/2011 (M. Of. nr. 709 din 7 octombrie 2011).
Cuprins Art.
Titlul I. Dispozitii generale                                                                1-15
Titlul II. Invatamantul preuniversitar                                            16-113
Capitolul I. Dispozitii generale                                                    16-21
Capitolul II. Structura sistemului national de invatamant
preuniversitar                                                                              22-60
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                                22-26
Sectiunea a 2-a. Educatia anteprescolara                                        27
Sectiunea a 3-a. Invatamantul prescolar                                          28
Sectiunea a 4-a. Invatamantul primar                                              29
Sectiunea a 5-a. Invatamantul gimnazial                                          30
Sectiunea a 6-a. Invatamantul liceal                                                31
Sectiunea a 7-a. Invatamantul tehnologic si vocational                    32
Sectiunea a 8-a. Invatamantul profesional                                      33
Sectiunea a 9-a. Invatamantul militar preuniversitar                  34-41
Sectiunea a 10-a. Invatamantul de arta si invatamantul
sportiv                                                                                        42-43
Sectiunea a 11-a. Invatamantul postliceal                                        44
Sectiunea a 12-a. Invatamantul pentru persoanele
apartinand minoritatilor nationale                                              45-47
Sectiunea a 13-a. Invatamantul special si special integrat        48-56
Sectiunea a 14-a. Invatamantul pentru copiii si tinerii
capabili de performante inalte                                                          57
Sectiunea a 15-a. Programul„Scoala dupa scoala”                        58
Sectiunea a 16-a. Alternativele educationale                                  59
Sectiunea a 17-a. Invatamantul particular si confesional                60
Capitolul III. Reteaua scolara                                                      61-63
Capitolul IV. Curriculumul invatamantului preuniversitar      64-70
Capitolul V. Evaluarea rezultatelor invatarii                              71-78
Sectiunea 1. Dispozitii generale privind evaluarea                    71-73
Sectiunea a 2-a. Structura si caracteristicile evaluarilor            74-78
Capitolul VI. Resursa umana                                                      79-93
Sectiunea 1. Benefi ciarii educatiei                                              79-87
Sectiunea a 2-a. Personalul din invatamantul
preuniversitar                                                                              88-93
CUPRINS LEGEA NR. 1/2011    2
Capitolul VII. Conducerea sistemului si a unitatilor
de invatamant                                                                            94-100
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                                94-95
Sectiunea a 2-a. Conducerea unitatilor de invatamant              96-98
Sectiunea a 3-a. Unitatile conexe ale invatamantului
preuniversitar                                                                            99-100
Capitolul VIII. Finantarea si baza materiala a
invatamantului preuniversitar                                                101-113
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                                101-111
Sectiunea a 2-a. Baza materiala a invatamantului
preuniversitar
de stat                                                                                        112-113
Titlul III. Invatamantul superior                                                  114-231
Capitolul I. Dispozitii generale                                                114-130
Capitolul II. Structura organizatorica a institutiilor de
invatamant superior                                                                131-135
Capitolul III. Organizarea studiilor universitare                    136-170
Sectiunea 1. Structura anului universitar                                        136
Sectiunea a 2-a. Programe de studii universitare                  137-138
Sectiunea a 3-a. Forme de organizare                                  139-140
Sectiunea a 4-a. Contracte de studii                                              141
Sectiunea a 5-a. Admiterea in programe de studii                        142
Sectiunea a 6-a. Examene de fi nalizare a studiilor                        143
Sectiunea a 7-a. Examenele de evaluare pe parcurs a
studentilor                                                                              144-145
Sectiunea a 8-a. Diplome                                                      146-147
Sectiunea a 9-a. Credite de studii                                          148-149
Sectiunea a 10-a. Ciclul I– Studii universitare de licenta      150-152
A. Organizarea                                                                            150
B. Admiterea                                                                              151
C. Diploma                                                                                  152
Sectiunea a 11-a. Ciclul II– Studii universitare
de master                                                                                153-157
A. Organizarea                                                                    153-155
B. Admiterea                                                                              156
C. Diploma                                                                                  157
Sectiunea a 12-a. Ciclul III– Studii universitare
de doctorat                                                                              158-170
A. Organizarea                                                                    158-162
B. Admiterea                                                                              163
C. Studentul-doctorand                                                      164-165
D. Conducatorul de doctorat                                              166-170
Capitolul IV. Organizarea invatamantului
postuniversitar                                                                        171-173
Sectiunea 1. Programele postdoctorale                                        172
3    LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS
Sectiunea a 2-a. Programele postuniversitare de formare
si dezvoltare profesionala continua                                                173
Capitolul V. Invatamantul superior medical                          174-175
Sectiunea 1. Organizarea si functionarea invatamantului
superior medical. Invatamantul superior din domeniile
sanatate si medicina veterinara                                                      174
Sectiunea a 2-a. Reglementarea altor aspecte specifi ce              175
Capitolul VI. Invatamantul superior militar si invatamantul
de informatii, de ordine publica si de securitate
nationala                                                                                  176-179
Sectiunea 1. Organizare si functionare                                          176
Sectiunea a 2-a. Managementul si fi nantarea institutiilor              177
Sectiunea a 3-a. Resurse umane                                                  178
Sectiunea a 4-a. Viata universitara                                                179
Capitolul VII. Invatamantul superior artistic si sportiv        180-188
Capitolul VIII. Activitatea de cercetare si creatie
universitara                                                                              189-191
Capitolul IX. Promovarea calitatii in invatamantul
superior si in cercetarea stiintifi ca                                        192-198
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                            192-197
Sectiunea a 2-a. Sprijinirea excelentei individuale                        198
Capitolul X. Promovarea universitatii centrate
pe student                                                                                199-206
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                                    199
Sectiunea a 2-a. Inmatricularea studentilor. Registrul
matricol unic al universitatilor din Romania                            200-206
Capitolul XI. Conducerea universitatilor                                207-221
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                            207-212
Sectiunea a 2-a. Atributiile senatului universitar, ale
rectorului, ale consiliului de administratie, ale decanului
si ale sefului de departament                                                  213-215
Sectiunea a 3-a. Rolul statului in invatamantul superior        216-221
Capitolul XII. Finantarea si patrimoniul universitatilor        222-231
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                            222-226
Sectiunea a 2-a. Organizarea si functionarea invatamantului
superior particular si confesional particular                                    227
Sectiunea a 3-a. Infi intarea institutiilor de invatamant superior
particulare si confesionale particulare                                            228
Sectiunea a 4-a. Patrimoniul institutiilor de invatamant superior
particulare si confesionale particulare                                            229
Sectiunea a 5-a. Desfi intarea institutiilor de invatamant superior
particulare si confesionale particulare                                            230
Sectiunea a 6-a. Finantarea institutiilor de invatamant
superior particulare si confesionale particulare                              231
CUPRINS LEGEA NR. 1/2011    4
Titlul IV. Statutul personalului didactic                                    232-327
Capitolul I. Statutul personalului didactic din invatamantul
preuniversitar                                                                          232-284
Sectiunea 1. Dispozitii generale                                            232-235
Sectiunea a 2-a. Formarea initiala si continua. Cariera
didactica                                                                                236-246
Sectiunea a 3-a. Functiile didactice si didactice auxiliare.
Conditii de ocupare                                                                247-253
Sectiunea a 4-a. Forme de angajare a personalului
didactic                                                                                  254-255
Sectiunea a 5-a. Functiile de conducere, de indrumare
si de control                                                                            256-261
Sectiunea a 6-a. Norma didactica                                          262-263
Sectiunea a 7-a. Distinctii                                                      264-265
Sectiunea a 8-a. Drepturi si obligatii                                      266-271
Sectiunea a 9-a. Dreptul la securitate al personalului
didactic                                                                                          272
Sectiunea a 10-a. Dreptul de participare la viata sociala      273-279
Sectiunea a 11-a. Raspunderea disciplinara si
patrimoniala                                                                            280-283
Sectiunea a 12-a. Pensionarea                                                      284
Capitolul II. Statutul personalului didactic si de cercetare
din invatamantul superior                                                      285-327
Sectiunea 1. Norma universitara                                            285-292
Sectiunea a 2-a. Ocuparea functiilor didactice si a
posturilor didactice                                                                  293-301
Sectiunea a 3-a. Evaluarea calitatii cadrelor didactice          302-303
Sectiunea a 4-a. Drepturi si obligatii ale personalului
didactic                                                                                  304-305
Sectiunea a 5-a. Etica universitara                                        306-310
Sectiunea a 6-a. Distinctii                                                              311
Sectiunea a 7-a. Sanctiuni disciplinare                                  312-317
Sectiunea a 8-a. Sanctiuni referitoare la incalcarea eticii
universitare si a bunei conduite in cercetare                          318-326
Sectiunea a 9-a. Salarizarea personalului didactic si
de cercetare                                                                                    327
Titlul V. Invatarea pe tot parcursul vietii                                  328-359
Capitolul I. Dispozitii generale                                                328-334
Capitolul II. Responsabilitati referitoare la invatarea pe
tot parcursul vietii                                                                    335-359
Titlul VI. Raspunderea juridica                                                          360
Titlul VII. Dispozitii tranzitorii si fi nale                                      361-365
Anexa. Lista defi nitiilor termenilor si a expresiilor utilizate
in cuprinsul legii

Editie ingrijita si adnotata de prof. univ. dr. Tudorel Toader
Data aparitiei: 09.12.2011
Nr. pagini: 256

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.7031 sec