Noul Cod civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta - Volumul. II. Art. 953-1649 (Mosteniri si liberalitati. Obligatii)

Noul Cod civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta - Volumul. II. Art. 953-1649 (Mosteniri si liberalitati. Obligatii)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 120,00 lei
150,00 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.

Colectivul de autori ai volumui II

Alexandru BLEOANCA
Dragos CALIN
Dana CIGAN
Gheorghe DURAC
Cristina Gabriela FRENTIU
Ionica NINU
Gabriela RADUCAN
Vlad RADULESCU
Carmen Simona RICU
Carmen Tamara UNGUREANU
Dorina ZECAIX
CUPRINS
CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI
Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general _____________________________1
Capitolul I. Dispozitii generale ______________________________________________1
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni ______________________15
Titlul II. Mostenirea legala _________________________________________________27
Capitolul I. Dispozitii generale _____________________________________________27
Capitolul II. Reprezentarea succesorala _____________________________________33
Capitolul III. Mostenitorii legali ____________________________________________42
Sectiunea 1. Sotul supravietuitor _________________________________________42
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului _________________________________56
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati ________________59
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari _____________________________________68
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari _______________________________________69
Titlul III. Liberalitatile _____________________________________________________71
Capitolul I. Dispozitii comune _____________________________________________71
Sectiunea 1. Dispozitii preliminare _______________________________________71
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati ________________________75
Sectiunea a 3-a. Substi tutiile fi deicomisare ________________________________86
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale ____________________________________94
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor ___________________________98
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale ______________________________________101
Capitolul II. Donatia ____________________________________________________103
Sectiunea 1. Incheierea contractului _____________________________________103
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei _______________________________________123
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei _____________________________________128
1. Dispozitii comune _______________________________________________128
2. Revocarea pentru ingrati tudine ____________________________________131
3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii _____________________________139
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si
donatiile intre soti ___________________________________________________143
Capitolul III. Testamentul ________________________________________________149
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________149
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului __________________________________162
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului _______________________183
Sectiunea a 4-a. Legatul _______________________________________________189
1. Categorii de legate ______________________________________________189
2. Efectele legatelor _______________________________________________195
3. Inefi cacitatea legatelor ___________________________________________203
CUPRINS
X
CUPRINS
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea ________________________________________217
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara _______________________________221
Capitolul IV. Rezerva succesorala, coti tatea disponibila si reductiunea
liberalitatilor excesive __________________________________________________232
Sectiunea 1. Rezerva succesorala si coti tatea disponibila _____________________232
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive ________________________242
Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii _________________________________266
Capitolul I. Transmisiunea mostenirii ______________________________________266
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________266
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii ___________________________________283
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire _________________________________311
Sectiunea a 4-a. Sezina _______________________________________________322
Sectiunea a 5-a. Peti tia de ereditate _____________________________________329
Sectiunea a 6-a. Certi fi catul de mostenitor ________________________________333
Capitolul II. Mostenirea vacanta __________________________________________338
Capitolul III. Aminti rile de familie _________________________________________347
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul __________________________________348
Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral ______________348
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor _____________________________________355
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor _________________________________________372
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent ___________________________________383
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII
Titlul I. Dispozitii generale ________________________________________________391
Titlul II. Izvoarele obligatiilor ______________________________________________393
Capitolul I. Contractul __________________________________________________393
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________393
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ____________________________400
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului __________________________________414
1. Dispozitii preliminare ____________________________________________414
2. Capacitatea partilor _____________________________________________418
3. Consimtamantul _______________________________________________421
I. Formarea contractului ______________________________________________ 421
II. Valabilitatea consimtamantului ______________________________________ 449
III. Viciile consimtamantului ___________________________________________ 454
4. Obiectul contractului ____________________________________________487
5. Cauza ________________________________________________________501
6. Forma contractului ______________________________________________507
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului ___________________________________516
1. Dispozitii generale ______________________________________________516
2. Cauzele de nulitate ______________________________________________528
3. Efectele nulitatii ________________________________________________544
4. Validarea contractului ____________________________________________565
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului ________________________________572
XI
CUPRINS
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului ____________________________________582
1. Efectele intre parti ______________________________________________582
2. Efectele fata de terti _____________________________________________606
I. Dispozitii generale _________________________________________________ 606
II. Promisiunea faptei altuia ___________________________________________ 612
III. Sti pulatia pentru altul _____________________________________________ 614
IV. Simulatia _______________________________________________________ 620
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea _________________________________________631
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului ___________________________________649
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului ___________________________________653
Capitolul II. Actul juridic unilateral ________________________________________654
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________654
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii ________________________658
Capitolul III. Faptul juridic licit ____________________________________________661
Sectiunea 1. Gesti unea de afaceri _______________________________________661
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata _______________________________________669
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza ______________________________672
Capitolul IV. Raspunderea civila __________________________________________676
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________676
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere ________________________680
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie _________________________686
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia __________________________699
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale
sau de lucruri _______________________________________________________706
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale _________715
Titlul III. Modalitatile obligatiilor __________________________________________734
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________734
Capitolul II. Conditia ___________________________________________________736
Capitolul III. Termenul __________________________________________________752
Titlul IV. Obligatiile complexe _____________________________________________762
Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile ________________________762
Capitolul II. Obligatiile solidare ___________________________________________774
Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori _____________________________774
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori __________________________777
1. Dispozitii generale ______________________________________________777
2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari ______781
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari __________ 781
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari _________ 787
3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori ______________________788
Capitolul III. Obligatiile alternati ve si facultati ve _____________________________791
Sectiunea 1. Obligatiile alternati ve ______________________________________791
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultati ve ___________________________________795
Titlul V. Executarea obligatiilor ____________________________________________797
Capitolul I. Plata ______________________________________________________797
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________797
XII
CUPRINS
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii ________________________________________801
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii ________________________________________811
Sectiunea a 4-a. Dovada platii __________________________________________839
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii ________________________________________843
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului ________________________849
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor __________________________________856
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________856
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului _________________________859
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura ________________________________867
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent _______________________________873
1. Dispozitii generale ______________________________________________873
2. Prejudiciul _____________________________________________________875
I. Evaluarea prejudiciului _____________________________________________ 875
II. Clauza penala si arvuna ____________________________________________ 889
3. Vinovatia debitorului ____________________________________________902
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor ______________903
Sectiunea a 6-a. Cauze justi fi cate de neexecutare a obligatiilor contractuale _____913
Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului __________________918
Sectiunea 1. Masurile conservatorii______________________________________918
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica ________________________________________919
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie ____________________________________924
Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor___________________________931
Capitolul I. Cesiunea de creanta __________________________________________931
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general _______________________________931
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un ti tlu nominati v,
la ordin sau la purtator _______________________________________________959
Capitolul II. Subrogatia _________________________________________________965
Capitolul III. Preluarea datoriei ___________________________________________975
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________975
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul __________985
Capitolul IV. Novatia ___________________________________________________988
Titlul VII. Sti ngerea obligatiilor ____________________________________________999
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________999
Capitolul II. Compensatia ______________________________________________1001
Capitolul III. Confuziunea ______________________________________________1013
Capitolul IV. Remiterea de datorie _______________________________________1017
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare ___________________________1020
Titlul VIII. Resti tuirea prestatiilor _________________________________________1027
Capitolul I. Dispozitii generale ___________________________________________1027
Capitolul II. Modalitatile de resti tuire _____________________________________1032
Capitolul III. Efectele resti tuirii fata de terti ________________________________1040
Bibliografi e generala ___________________________________________________1045
Index _______________________________________________________________1055


Pagini:    1088
Format:  Carte cartonata
Data aparititei:    12 Aprilie 2012

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5491 sec