Noul Cod civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta - Volumul. III. Art. 1650-2664 (Contracte speciale. Privilegii si garanti. Prescriptia extinctiva. Drept international privat)

Noul Cod civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta - Volumul. III. Art. 1650-2664 (Contracte speciale. Privilegii si garanti. Prescriptia extinctiva. Drept international privat)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 136,00 lei
170,00 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Structura cartii
Legislatia incidenta

Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.


Colectivul de autori ai volumului III
Madalina AFRASINIE
Mona-Lisa BELU-MAGDO
Alexandru BLEOANCA
Veronica DANAILA
Marius Eftimie

Dana GARBOVAN
Marcel GAVRIS
Ana-Maria MATEESCU
Emilia MADULARESCU
Florina MOROZAN
Carolina NITA
Evelina OPRINA
Corina PUSCHIN
Gabriela RADUCAN
Diana ROHNEAN
Mirela STOIAN
Nicolae Horia TIT


IX
CUPRINS
CARTEA V. DESPRE OBLIGATII
Titlul IX. Diferite contracte speciale __________________________________________1
Capitolul I. Contractul de vanzare ___________________________________________1
Sectiunea 1. Dispozitii generale ___________________________________________1
1. Domeniul de aplicare ______________________________________________1
2. Cine poate cumpara sau vinde _______________________________________4
3. Obiectul vanzarii _________________________________________________13
4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea
de vanzare ________________________________________________________28
5. Obligatiile vanzatorului ___________________________________________34
I. Dispozitii generale _______________________________________________34
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut _______________________38
III. Predarea bunului _______________________________________________53
IV. Garantia contra evictiunii _________________________________________61
V. Garantia contra viciilor bunului vandut ______________________________68
VI. Garantia pentru buna functionare __________________________________74
6. Obligatiile cumparatorului _________________________________________76
7. Dreptul de preemptiune ___________________________________________86
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile ________________________________91
1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor ___________________________92
2. Vanzarea terenurilor foresti ere _____________________________________97
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii ______________________________________98
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare _________________________________101
1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii _________________101
2. Vanzarea cu optiune de rascumparare _______________________________103
Capitolul II. Contractul de schimb _________________________________________107
Capitolul III. Contractul de furnizare _______________________________________110
Capitolul IV. Contractul de report _________________________________________122
Capitolul V. Contractul de locatiune _______________________________________131
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________131
1. Cuprinsul contractului ___________________________________________131
2. Obligatiile locatorului ____________________________________________145
3. Obligatiile locatarului ____________________________________________160
4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune ____________________167
5. Expirarea termenului si tacita relocatiune ____________________________171
6. Instrainarea bunului dat in locatiune ________________________________175
7. Incetarea contractului ___________________________________________179
CUPRINS
X
CUPRINS
Sectiunea a 2-a. Reguli parti culare in materia inchirierii locuintelor ____________188
Sectiunea a 3-a. Reguli parti culare in materia arendarii ______________________206
Capitolul VI. Contractul de antrepriza ______________________________________219
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza _________________219
1. Dispozitii generale ______________________________________________219
2. Obligatiile partilor _______________________________________________227
3. Incetarea contractului ___________________________________________235
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii __________237
Capitolul VII. Contractul de societate ______________________________________244
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________244
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla ______________________________________256
1. Incheierea contractului de societate ________________________________256
2. Efectele contractului de societate __________________________________260
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei ____________________________260
II. Administrarea societatii _________________________________________281
III. Obligatiile asociatilor fata de terti _________________________________289
3. Pierderea calitatii de asociat_______________________________________293
4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii _______________298
5. Lichidarea societatii _____________________________________________308
Sectiunea a 3-a. Asocierea in parti cipatie _________________________________313
Capitolul VIII. Contractul de transport _____________________________________324
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________324
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri _________________________331
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje _______________357
Capitolul IX. Contractul de mandat ________________________________________363
Sectiunea 1. Dispozitii comune _________________________________________363
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare _______________________________369
1. Forma si inti nderea mandatului ____________________________________369
2. Obligatiile mandatarului __________________________________________375
3. Obligatiile mandantului __________________________________________385
4. Incetarea mandatului ____________________________________________390
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare ______________________________399
1. Dispozitii generale ______________________________________________399
2. Contractul de comision ___________________________________________403
3. Contractul de consignatie _________________________________________419
4. Contractul de expeditie __________________________________________431
Capitolul X. Contractul de agentie ________________________________________442
Capitolul XI. Contractul de intermediere____________________________________471
Capitolul XII. Contractul de depozit _______________________________________479
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ____________________479
1. Dispozitii generale ______________________________________________479
2. Obligatiile depozitarului __________________________________________489
3. Obligatiile deponentului __________________________________________505
XI
CUPRINS
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar ______________________________________506
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier ______________________________________509
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional _________________________________518
Capitolul XIII. Contractul de imprumut _____________________________________523
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________523
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta _________________________________524
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie_______________________________537
1. Dispozitii comune _______________________________________________537
2. Imprumutul cu dobanda __________________________________________547
Capitolul XIV. Contractul de cont curent ____________________________________551
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare ____________________564
Sectiunea 1. Contul bancar curent ______________________________________564
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar _______________________________________568
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit _____________________________________571
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori ____________________________573
Capitolul XVI. Contractul de asigurare______________________________________576
Sectiunea 1. Dispozitii comune _________________________________________576
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ____________________________________598
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile
de pierderi fi nanciare _________________________________________________606
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila ___________________________608
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane__________________________________611
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea __________________618
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera __________________________________622
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere ___________________________________640
Capitolul XIX. Jocul si pariul ______________________________________________654
Capitolul XX. Tranzactia _________________________________________________660
Titlul X. Garantiile personale ______________________________________________675
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________675
Capitolul II. Fideiusiunea ________________________________________________675
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________675
Sectiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii _____________________________________690
1. Efectele fi deiusiunii intre creditor si fi deiusor _________________________690
2. Efectele fi deiusiunii intre debitor si fi deiusor _________________________704
3. Efectele fi deiusiunii intre mai multi fi deiusori _________________________708
Sectiunea a 3-a. Incetarea fi deiusiunii ____________________________________709
Capitolul III. Garantiile autonome _________________________________________713
Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale _______________________________________718
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________718
Capitolul II. Privilegiile __________________________________________________729
Sectiunea 1. Dispozitii comune _________________________________________729
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale ___________________732
XII
CUPRINS
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii
si ipoteci ___________________________________________________________735
Capitolul III. Ipoteca ___________________________________________________736
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________736
1. Dispozitii comune _______________________________________________736
2. Obiectul si inti nderea ipotecii _____________________________________745
3. Efectele ipotecii fata de terti_______________________________________758
4. Ipotecile conventionale __________________________________________763
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara ______________________________________776
1. Consti tuirea ipotecii imobiliare ____________________________________777
2. Drepturile si obligatiile partilor ____________________________________784
3. Ipotecile legale _________________________________________________785
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara_______________________________________786
1. Dispozitii generale ______________________________________________786
I. Consti tuirea ipotecii _____________________________________________786
II. Drepturile si obligatiile partilor ____________________________________796
2. Ipotecile asupra creantelor _______________________________________802
I. Dispozitii comune _______________________________________________802
II. Drepturile si obligatiile partilor ____________________________________806
3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ____________________________________810
4. Inscrierea ipotecilor mobiliare _____________________________________815
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari _________________________821
Sectiunea a 5-a. Sti ngerea ipotecilor _____________________________________829
Capitolul IV. Executarea ipotecii __________________________________________830
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________830
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare _____________________________843
1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale _________________843
I. Deposedarea debitorului _________________________________________843
II. Vanzarea bunului ipotecat _______________________________________857
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei ________________________875
2. Executarea ipotecii asupra ti tlurilor reprezentati ve _____________________878
3. Executarea ipotecii asupra creantelor _______________________________881
4. Preluarea bunului in vederea administrarii ___________________________884
5. Sanctiuni ______________________________________________________887
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare ___________________________891
Capitolul V. Gajul ______________________________________________________893
Sectiunea 1. Consti tuirea gajului ________________________________________893
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist ____________________903
Capitolul VI. Dreptul de retentie __________________________________________909
XIII
CUPRINS
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA,
DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR
Titlul I. Prescriptia exti ncti va ______________________________________________917
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________917
Capitolul II. Termenul prescriptiei exti ncti ve ________________________________947
Capitolul III. Cursul prescriptiei exti ncti ve __________________________________955
Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei exti ncti ve ______________________________955
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei exti ncti ve ________________________971
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei exti ncti ve ________________________983
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei _______________________________________1003
Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere __________________________1004
Titlul III. Calculul termenelor _____________________________________________1012
CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
Titlul I. Dispozitii generale _______________________________________________1015
Titlul II. Confl icte de legi ________________________________________________1055
Capitolul I. Persoane __________________________________________________1055
Sectiunea 1. Persoana fi zica ___________________________________________1055
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica ______________________________________1068
Capitolul II. Familia ___________________________________________________1078
Sectiunea 1. Casatoria _______________________________________________1078
1. Incheierea casatoriei ___________________________________________1078
2. Efectele casatoriei ______________________________________________1082
3. Desfacerea casatoriei ___________________________________________1091
Sectiunea a 2-a. Filiatia ______________________________________________1098
1. Filiatia copilului din casatorie _____________________________________1099
2. Filiatia copilului din afara casatoriei ________________________________1103
3. Adoptia ______________________________________________________1106
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor __________________1113
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere _________________________________1118
Capitolul III. Bunurile __________________________________________________1121
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________1123
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale ______________________________1130
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport _________________________________1137
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare_____________________________________1139
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale ___________________________________1144
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate _________________________________1153
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare ____________________________________1155
XIV
CUPRINS
Capitolul IV. Mostenirea _______________________________________________1164
Capitolul V. Actul juridic________________________________________________1170
Capitolul VI. Obligatiile ________________________________________________1175
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul _______________________________1187
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________1187
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin ________________________________1189
Sectiunea a 3-a. Cecul _______________________________________________1190
Capitolul VIII. Fiducia __________________________________________________1192
Capitolul IX. Prescriptia exti ncti va ________________________________________1196
Dispozitii fi nale ________________________________________________________1201
Bibliografi e generala ___________________________________________________1203
Index _______________________________________________________________1213Pagini:    1248
Data aparititei: 12 Aprilie 2012
Format: Carte cartonata
 

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.9549 sec